Актуальні проблеми політики №56\2015

Актуальні проблеми політики №56/2015

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Ківалов С. В. Університетська автономія: ґенеза ідеї та історичний досвід її впровадження

Глушков В. О. Основи новітньої теорії ведення сучасних війн

Чальцева О. М. Просторові виміри публічної політики

Кормич А. І. Сучасна українська держава: соціальний вимір

Хлевнюк Т. П. Демократі західного зразка – «реалістичні стандарти» та «туманний ідеал»

Співак М. В. Методологічні засади дослідження політики збереження здоров’я

Штуца В. М. Концепція економічного підходу до права

Бальжик І. А. Церковне право в системі правового регулювання

Калаянова О. Д. Сучасні концепції сутності експертних досліджень

Скрипнюк О. О. Теоретичні підходи до розгляду поняття «народний суверенітет»

Дзюбенко Ю. М. Основні теоретичні підходи до проблеми загроз демократії

Стоцький В. В. Концептуальні основи дослідження політичної стабільності як стану демократичної політичної системи

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА, МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, БЕЗПЕКИ ТА ГЛОБАЛІСТИКИ

Кормич Л. І. Новий зміст процесу вирішення конфліктів в сучасній системі міжнародних відносин: українські реалії

Севостьянова Н. І. Анексія Криму та міжнародне право

Польовий М. А. Формування глобального громадянського суспільства як чинник розвитку терористичної активності в глобалізованому світі

Пташинська В. П. Вплив рішень європейського суду з прав людини на національну імплементацію конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Граціотова В. І. Проблеми запровадження мультикультуралізму в політичну практику країн ЄС та причини його краху

Бокач В. М. Досвід США у проведенні виборчих кампаній

Васильєва І. А. Феномен сквотингу як одна з форм прояву автономізму (на прикладі країн Європи)

Скриль С. А. Цивілізаційні умови формування політичних систем у державах ЄС

Палінчак М. М. Конституційно-правове регулювання державно-церковних відносин в угорській республіці

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

Наумкіна С. М., Кравець Г. В. Сучасні «західні» та «східні» революції: класична складова і особливості здійснення

Воробйова Г. Ю. Особливості використання політичних метафор в період «Євромайдану»

Маслов Ю. К. Основні теоретичні підходи до аналізу взаємовідносин між державною владою та органами місцевого самоврядування у сучасну добу

Нагорняк Т. Л. Територіальна громада в управлінні територіями (політика брендингу міст)

Челак О. П. Регіональна політика як складова державної політики сучасних країн

Свекла К. А. Функціональні особливості виборчих технологій та їх вплив на масову свідомість

Кіоссе Л. М. Громадська думка як складова легітимної політичної влади

Єфтєні Н. М. Політичне маніпулювання: особливості застосування

Сушко А. І. Процеси трансформації політичної культури сучасного суспільства

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Стефанов С. О. Деякі аспекти правового регулювання проекту «Електронний суд» при його реалізації в судочинстві України

Шумило М. М. Теоретичні аспекти пенсійно-страхових правовідносин як стадії пенсійного процесу

Качура О. А. Стадії адміністративно-реєстраційного провадження: поняття, ознаки та класифікація

Солопова І. В. Специфіка доказування у митних провадженнях

Католик Я. Б. Уніфікація виборчого законодавства України як передумова модернізації виборчої системи України

Нагорняк І. О. Британський досвід для сучасного корпоративного права України

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО ТА ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ

Красножон О. С. Проблема міжетнічних конфліктів в Одеському регіоні (кінець XVIII – середина ХІХ ст.)

Форманюк В. І. Розвиток соціального страхування в Україні наприкінці XVIII – на початку ХХ століття

Гримська М. І. Національний фронт у Франції: історія та ідеологія

НАШІ АВТОРИ


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"