Головна

Актуальні проблеми політики №51/2014

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Ківалов С. В. Методологічний зміст ефективності управління системою освіти

Завальнюк В. В. Офіційне та неофіційне право: антропологічне дослідження

Богданов В. С., Галицький І. В. Політичний раціоналізм: статус концепту в управлінні державою

Вітман К. М. Етнонаціональна політика пострадянських країн: загальне та специфічне

Береза А. В. ПостНПУ реформи та демократія

Пехник А. В. Соціальна природа відповідальності: сутність та роль в формуванні громадянського суспільства

Демчук Д. В. Концепція «суспільства ризику» як фундаментальний підхід до аналізу політичного ризику

Третьякова Т. М. Головні аспекти сутності гуманізму Л. Фейєрбаха

Атрашкевич Є. В. Сучасна англо-американська філософсько-правова думка як дискурсивний контекст концептуалізації права у поглядах Сьюзан Хаак

Прус Е. У. Помилка при застосуванні права. Поняття та характеристика

Красюк І. А. Дотримання принципу верховенства закону при застосуванні правового звичаю

Харенко О.О. Про структуроутворюючі чинники в процесі внутрішньодержавних інституційних перетворень

Бєлова О.В. Місце моралі в теорії політичного реалізму Г. Моргентау

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА, МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, БЕЗПЕКИ ТА ГЛОБАЛІСТСТИКИ

Короткий Т. Р. Основні тенденції міжнародно-правової регламентації регіонального співробітництва в сфері охорони морського середовища

Грабович Т. А. Теоретико-методологічні засади дослідження правових основ політики енергетичної безпеки ЄС

Громовенко К. В. Розвиток доктрини міжнародного права про міжнародно-правове регулювання діяльності приватних військових та охоронних підприємств

Бусол К. І. Ефективність механізму захисту культурних цінностей за Гаазькою конвенцією 1954 р. та двома протоколами до неї

Кухтін М. М. Зовнішня політика ХДС у новому світопорядку

Калініна О. М. Передумови, напрями та процес реформування корпоративного права Європейського Союзу

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТСТИТУТІВ

Кузьмін П. В. Вибір стратегічного курсу: потенційні вигоди та ризики євроінтеграційного вектора України

Мілюкова А. О. Етапи та основні тенденції політико-інституційних перетворень в Україні

Осипова С. А. Невизнані держави пострадянського простору: політичні передумови виникнення та перспективи розвитку

Милосердна І. М. Законодавче закріплення та функціонування інституту референдуму: світовий досвід

Садовська О. І. Вибори та міжнаціональні відносини

Левчук П. М. Можливості громадських рухів у питанні трансформації локальних політичних режимів

Лазарев С. С. Формування фрейму «ресурсного поля»

Забеліна І. О. Діагностика та прогнозування політичних криз

Блінцова В. О. Концепція «Електронного урядування» у контексті парадигм суспільних змін

Білецька Ю. В. Сучасний стан дослідження політичних конфліктів у вітчизняній політичній науці

Колісніченко І. В. Дестабілізаційні процеси в суспільстві як результат порушення балансу влади і опозиції

Полухіна А. В. Дискурсивний простір поняття «ненасильницька політична боротьба»

Семенченко Ф. Г. Політичні маніпуляції як суб’єктивний вид політичного впливу

Калиніна А. О. Виникнення тоталітаризму: умови формування та типологія

Каретна О. О. Соціально-економічний вимір участі молоді в Україні

Кройтор А. В. Внутрішньопартійна взаємодія через призму теорій політичних еліт

Пашина Н. П. Вплив соціального самопочуття на політичну ідентичність українських громадян

Гаджиєва Д. В. Факторний аналіз створення та діяльності інститутів політичного транзиту

Палінчак М. М. Особливості державно-церковних взаємин у Чеській Республіці

Долгов О. В. Основні підходи до аналізу процесів формування та еволюції політичних кордонів

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Мирошниченко Н. А. Визначення проступку та злочину в кримінальному праві України

Стратонов В. М., Стратонова О. В. Окремі проблеми кримінального процесуального закону України

Заворотченко Т. М. Зміст, система та види політичних прав і свобод людини й громадянина

Караваєв В. С. Організаційно-правовий механізм забезпечення формування ідентичності спільноти громадян в Україні

Іскендеров Ф.Ш. Сучасна політика індивідуалізації покарання в компаративному аспекті

Мельник А. С. Поняття та особливості джерел процесуального права

Цихоня Д. Ю. Правовий механізм реалізації права на апеляційне оскарження

Дмитришина Т. І. Шляхи гуманізації кримінальної політики України відносно неповнолітніх

Аблякімова Е. Е. Специфіка правових досліджень питань доступу до публічної інформації

Лоджук М. Т. Ознаки кваліфікованої правової допомоги в юридичній клініці

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО ТА ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ

Глушков В. В. Візантія та Європа: аналіз цивілізаційного зламу

Польовий М. А. Синергетичні властивості політичного процесу доби національно-визвольних змагань 1917-1921 рр.

Макушев П. В. Адміністративно-правова діяльність державної виконавчої служби: історико-правовий аспект

Остапенко Т. О. «Права, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р. – важливий етап систематизації права України-Гетьманщини XVIII ст.

Дзевелюк А. В. Характеристика основних напрямів наукової діяльності Є. В. Васьковського як теоретика права

Грукач В. О. Створення й особливості функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування в Київському генерал-губернаторстві у ХІХ ст.

Куляса Х. «Бунтівник без причини» і американська молодіжна культура 1950-х

Матієнко А. В. Особливості етнонаціональної політики СРСР

Гриценко-Веселовська О. В. Суфражизм як шлях забезпечення гендерної рівності у сфері виборчих прав жінок


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"