Головна

Прикарпатський юридичний вісник №1/2012

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Ганьба Б.П., Ганьба О.Б. Фактори, що спричиняють формування дефектної правосвідомості у суспільствах перехідного типу

Коваль І.В. Вплив релігійно-церковних чинників на формування національної свідомості: філософсько-правовий підхід

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Дутка Г.І. Класифікація законів: реальність і перспективи

Кисляк Л.Н. Концептуальний підхід до вирішення проблем державної мови в сучасному українському суспільстві

Легін Л.М. Правова регламентація процесу прийняття законів: сучасний стан

Француз-Яковець Т.А. «Парламентські процедури двопалатних парламентів та джерела їх правового регулювання»

І.І. Припхан Особливості юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту суспільної моралі

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Великорода О.М. Забезпечення виконання договору довічного утримання (догляду)

Піцик Х.З. Сучасні проблеми правового регулювання спадкування спадкоємцями за законом, що входять у першу чергу

Яніцька І.А. Законодавче регулювання прав та обов’язків опікунів (піклувальників)

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Коритко Л.Я., Юрчишин В.Д. Вплив «негативної» правотворчості європейського суду з прав людини та Конституційного суду України на трудове законодавство

3ЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Антонюк У.В. Диференціація нормативно-правових актів України щодо забезпечення екологічної безпеки у сфері залізничного транспорту

Джуган В.О. Цивільно-правова відповідальність за порушення водного законодавства України

Мендик Л.В. Поняття і види функцій юридичної відповідальності за порушення вимог лісового законодавства України

Юрчишин Н.Г. Форми реалізації права приватної власності на ліси в Україні

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Коваль Д.О. Теоретико-правові проблеми податкового процесу

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Барчук І.В. Віктимність як структурний елемент механізму злочинів, котрі вчиняються стосовно жінок

Брижак А.В. Зв’язок потерпілого із злочинцем при правомірній поведінці потерпілого при скоєнні злочину

Габлей Н.Г. Поняття та мета покарання

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

Басай В.Д. Розумність строків як засада кримінального провадження України

Гаргат-Українчук О.М. Класифікація презумпцій у кримінальному процесі України

Дердюк Б.М. Етапи становлення законодавства, що регулює провадження у справах неосудних і обмежено осудних осіб

Король В.В., Мединська Л.В. Забезпечення рівності сторін судового процесу у доказуванні

Крет Г.Р. Законодавче визначення реабілітуючих підстав для закриття кримінальної справи: проблеми теорії та практики застосування

Кузик Т.М. Поняття та співвідношення процесуальних і тактичних рішень слідчого

Романюк А.Б., Канюка І.М. Вимога дотримання розумних строків у кримінальному судочинстві України як прояв дії принципу процесуальної економії

Савченко В.А. Повага до людської гідності як фундаментальний принцип правової держави

Садова Т.В. Захист права на особисту недоторканність при проведенні окремих примусових дій

Томин С.В. Оперативний супровід діяльності державного обвинувача під час судового розгляду кримінальної справи


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"