Головна

Прикарпатський юридичний вісник №1/2013

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Ганьба О.Б. Особливості прояву протиправної поведінки особового складу окремого корпусу прикордонної стражі та засоби боротьби з нею (1893-1917 роки)

Кафарська О.Б. Підготовка студентів-юристів до розв’язання соціально-правових проблем у процесі формування громадянської культури

Кириченко А.А., Ланцедова Ю.А., Тунтула А.С. Классификация юридических наук: сущность и перспектива развития

Кисляк Л.Н. Окремі питання реалізації та захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні

Коваль І.В. Функціональний аналіз ролі церкви та релігії в системі інститутів громадянського суспільства

Коросташова Т.А. Доктрина ступенчатого сущностного видового деления правонарушений

Макарчук В.С., Коритко Л.Я. Характеристика австрійського господарського законодавства ХІХ – поч. ХХ ст.

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Дутка Г.І. Органічні закони в системі законодавства України

Припхан І.І. Конституційно-правове регулювання захисту суспільної моралі в Україні

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Адамова О.С. Методологічні засади забезпечення дослідження відносин морського страхування

Басай О.В. Принцип свободи договору за цивільним законодавством України

Великорода О.М. Класифікація правовідносин, що виникають на підставі договору довічного утримання (догляду)

Іваненко М.А. Правова природа цивільно-правової реституції

Погорецька Н.В. «Розщеплення статуту» у міжнародному приватному праві

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Антонюк У.В. Цивільно-правова відповідальність за шкоду, завдану довкіллю у процесі діяльності залізничного транспорту в Україні

Барчук І.В. Окремі аспекти еколого-правової відповідальності за неправомірне використання водних об’єктів в Україні

Джуган В.О. Державно-правова політика у сфері регулювання водних відносин

Мендик Л.В. Юридична природа відповідальності за лісопорушення в Україні

Онищенко І.О. Поняття інформаційного забезпечення охорони навколишнього природного середовища в законодавстві та науці

Томин О.О. Особливості правового регулювання фауністичних сервітутів в Україні

Юрчишин Н.Г. Адаптація лісового законодавства України до законодавства ЄС: проблеми теорії та практики

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Коваль Д.О. До питання самостійності правової категорії «фінансовий процес»

Коровайко А.О. Стан наукових досліджень органів державного управління в галузі закордонних справ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Черепій П.П. Окремі питання призначення покарання за умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Андрейчук А.В. Правова природа повідомлення про підозру

Басай В.Д. Поняття і види процесуальних строків за КПК України, КПК Російської Федерації і КПК Республіки Білорусь

Габлей Н.Г. Засуджений як суб’єкт кримінально-процесуальної діяльності

Гаргат-Українчук О.М. Поняття та зміст презумпції знання закону у кримінальному процесі України

Гулкевич З.Т. Види фактичних даних і питання оптимізації документування їх у процесі проведення слідчих (розшукових) дій

Дердюк Б.М. Сутність судового провадження у справах неосудних і обмежено осудних осіб

Дехтяр О.Г. Засада безпосередності дослідження показань, речей і документів та співвідношення механізму її реалізації під час досудового розслідування та судового розгляду

Ковальчук С.О. Правове регулювання забезпечення охорони державної таємниці (державних секретів) у кримінальному судочинстві України, Російської Федерації та Республіки Білорусь: порівняльно-правовий аналіз

Король В.В., Мединська Л.В. Засада рівності у кримінальному провадженні України

Крет Г.Р. Правове регулювання допуску осіб до участі у кримінальному провадженні, що містить державну таємницю (державні секрети), за законодавством України, Російської Федерації та Республіки Білорусь: порівняльно-правовий аналіз

Ланцедова Ю.А. Развитие новой доктрины работы с источниками антикриминальных сведений

Савченко В.А. Невтручання у приватне життя як фундаментальна засада кримінального провадження

Sadova T.V. Bail According to New Criminal Procedural Law of Ukraine

Тимчишин А.В. Тактика дій працівників ОВС при отриманні інформації про виявлення грошових знаків з ознаками підробки

Томин С.В. Особливості доказування у підготовчій частині судового розгляду в контексті нового КПК України

Тунтула А.С. Доктрина ступенчатого видового деления личностных источников антикриминальных сведений

Шаповалова В.С. Базисні ознаки, поняття та класифікація кримінальної вибухової зброї

Юрчишин В.Д. Аналіз та класифікація висновків експерта у кримінальному провадженні: теоретичний та практичний аспекти


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"