Головна

Актуальні проблеми політики №52/2014

Титульна сторінка

Зміст

 

Кормич Л. І. Сергій Васильович Ківалов – знаний політик та громадський діяч сучасної України

Біла-Тіунова Л. Р. Ювілей Сергія Васильовича Ківалова – визначного вітчизняного правника

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Ківалов С. В. Основні теоретичні засади багатофакторного моделювання процесу розвитку вищої освіти

Кормич Л. І. Гендерний аспект феномену політичного лідерства: теоретичні засади

Толстенко В. Л. Загальні ознаки правової організації демократичної форми держави

Атрашкевич Є. В. Тенденції нормативної юриспруденції в сучасній англо-американській правовій традиції

Бєлова О. В. Реалізм, неореалізм та посткласичний реалізм: еволюція основних категорій

Кормич А. І. Місцеве самоврядування в структурі міської правової системи: генезис концептуального визначення

Іванченко О.М. Процес імплементації в національне законодавство модельних норм права: теорія та практика

Подзолков Ю. А. Сучасні підходи до визначення публічної політики

Сандуленко О. С. Компетенція та призначення церковного суду в українському суспільстві

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА, МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, БЕЗПЕКИ ТА ГЛОБАЛІСТИКИ

Завальнюк В. В. Концептуальні засади юридичної антропології: міжнародно-правовий вимір

Грабович Т. А. Інституційно-правовий механізм енергетичної безпеки Європейського союзу в історичному ракурсі

Дарморіс О. М. Правове забезпечення висококваліфікованої зайнятості в Європейському Союзі

Гайдей К. М. Аль-Адсані проти Великобританії: універсальна цивільна юрисдикція проти імунітету держави

Іванійчук Т. Ю. Проблеми співвідношення антропологічних та біоетичних засад у правовому регулюванні проведення доклінічних досліджень лікарських засобів

Зубченко Н. І. Про співвідношення понять «благополуччя тварин» і «захист тварин від жорстокого поводження» в міжнародному праві

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

Ярош О. Б. Університетський центр народної освіти у системі реалізації освітньої політики: зарубіжний досвід для України

Вітман К. М. Кримські татари у новій етнополітичній системі координат

Асланов С. А. Дестабілізація етнополітичної ситуації в Автономній Республіці Крим

Білоусов О. С. Національні проекти як інструмент подальшого розвитку в Україні інформаційного суспільства: можливі позитивні й негативні наслідки

Матієнко А. В. Європейський досвід регулювання міжнаціональних відносин

Карагіоз Р. С. Політична згода та національна єдність як попередні умови демократизації у перехідних суспільствах

Павлова В. О. Ксенофобія як фактор віктимності мігрантів

Пехник А. В. Технології створення та збереження ресурсів в сучасному політичному процесі України

Терещенко Г. О. Сучасні різновиди політичної відповідальності уряду

Мазур Т. І. Державний суверенітет як політико-правове явище

Колесник Ю. М. Деякі чинники функціонування та еволюції політичних режимів

Головченко А. В. Трансформації політичних партій і рухів в країнах Центрально-Східної Європи

Дишлевий І. О. Конфігурації свободи та соціальна політика

Санченко С. П. Проблеми трансформації моделей соціальної політики в умовах суспільних трансформацій сучасних суспільств

Підручна О. О. Формування інституту президентства в політичному просторі України

Каравайцева О. В. Становлення та удосконалення виборчої системи Сербії в посткомуністичному періоді

Бедрак Н. М. Партії як інститут політичного представництва

Калиніна А. О. Від класичного тоталітаризму до тоталітарної демократії

Сушко А. І. Здійснення культурної політики в умовах сучасної демократичної держави

Єфтєні Н. М. Вплив політичної освіти на соціалізацію особистості

Третьякова Т. М. Засади впровадження гуманістичного напрямку в освіті

Лазор К. П. Релігійно-церковні чинники впливу на процес демократизації в Україні

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Чанишева Г. І., Чанишев Р. І. Реалізація права на інформацію під час ведення колективних переговорів

Андронова В. А. Юридичні факти як підстави виникнення, зміни та припинення колективних трудових правовідносин

Лагутіна І. В. Визначення розміру компенсації моральної шкоди працівнику

Ізбаш О. О. Правове регулювання співавторства

Задоя І. І. Вимоги до осіб, які мають намір брати участь у здійсненні правосуддя в якості народних засідателів

Юрескул В. О. Щодо вдосконалення правового регулювання енергозбереження в будівлях

Завальнюк С. В. Аналогія права як спосіб подолання прогалин в цивільному праві

Соколюк А. М. Представництво та захист інтересів громадян у справах про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку

Леоненко Т. Є. Релігійний фанатизм в світових релігіях та його суспільна небезпека в кримінальному праві

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО ТА ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ

Шерман О. М. Участь церкви як політичного інституту в політичній боротьбі доби Середньовіччя

Задорожній О. В.а Місце та роль Української Соціалістичної Радянської Республіки у процесі утворення Радянського Союзу

Глушков В. О. Конспірологічні версії Жана Парвулеско

Горяга О. В. Місце релігії в духовному житті донських козаків

Осипова С. А. Бухарестський мирний договір 1812 року: політичні наслідки формування південно-західної межі Російської імперії та їх оцінка в контексті політичних процесів початку XXI століття

Каненберг-Сандул О. К. Система органів державного управління німецькими колоністами в Російській імперії наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст.

НАШІ АВТОРИ


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"