Головна

Прикарпатський юридичний вісник №3/2015

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Пампура М.В. Політична трансформація як сучасний різновид процесу розвитку політичної системи

Прошутя І.Д. Деякі питання кадрового забезпечення діяльності місцевих загальних судів в Україні

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Данко В.Й. Особливості правової природи актів конституційного суду України: окремі аспекти аналізу

Погібко О.І. Воєнна доктрина України – нормативно-правове підґрунтя законодавчого забезпечення оборони держави

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Бурлака О.С. Щодо міжнародно-правових стандартів соціального захисту сім’ї, дитинства, материнства й батьківства

Великорода О.М., Вовк А.А. Правовий режим об’єктів народної творчості

Макаренко О.В. Представництво особи, якій надається допомога в порядку статті 78 Цивільного кодексу України, у судових провадженнях

Москаленко О.О. Поведінкові можливості суб’єкта авторського права, що реалізуються поза правовідношенням у зв’язку з вільним ліцензуванням в авторському праві

Пилипенко С.А. Договірні зобов’язання в цивільному праві України, Англії та США (порівняльно-правовий аспект)

Прут Ю.А. Характеристика цивільного процесуального статусу секретаря судового засідання при здійсненні цивільного судочинства

Семиполець В.В. Правові наслідки набрання законної сили рішеннями суду в справах про позбавлення батьківських прав

Сокуренко О.А. Щодо проблем визначення змісту особистих немайнових прав

Спектор О.М. Тварина як особливий об’єкт речових прав

Стрілько В.Ю. Джерела нотаріального процесу з іноземним елементом: види та співвідношення

Філіпська Н.О. Проблеми реалізації прав дітей з обмеженими можливостями в Україні

Хобор Р.Б. Шлюбний договір як регулятор майнових відносин подружжя за законодавством Франції

Чанишева А.Р. Зобов’язання гарантії

Чуйко Л.А. Ґенеза категорії «майнові права на землю» як об’єкта господарського обороту

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Гнатенко К.В. Поняття самостійної зайнятості осіб

Жигалкін І.П. Принципи права: теоретичний нарис на прикладі трудового права

Могілевський Л.В. Формування системи трудового права України після розпаду Російської імперії

Погребняк О.Ю. Принцип свободи об’єднання в актах міжнародної організації праці та його реалізація в законодавстві України

Подорожній Є.Ю. Особливості процедури притягнення працівників до юридичної відповідальності в трудовому праві

Попов О.Г. Щодо визначення сутності соціальної допомоги як форми соціального забезпечення осіб, які працюють на умовах запозиченої праці

Француз А.А. Поняття і види нормативно-правових актів з охорони праці

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Батраченко О.В. Значення й функції державного управління сферою забезпечення публічної безпеки та порядку

Боровков Р.О. Поняття адміністративно-правової охорони права власності на мобільні телефони

Брулевич В.В. Підвищення ефективності державного контролю за безпечністю і якістю харчових продуктів

Вегера Ю.В. Сутність, завдання і принципи адміністративного провадження у справах про порушення правил дорожнього руху в Україні

Глуховеря В.А. Концептуальні питання щодо реформування системи органів внутрішніх справ

Гошовський В.С. Проблеми відводу (самовідводу) суддів адміністративному судочинстві України: перспективи розвитку

Єдаменко І.В. Адміністративно-правова компетенція зборів суддів як організаційної форми суддівського самоврядування

Золотоноша О.В. Особливості публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні

Іванюк В.І. Дискреційні повноваження судді як одна з детермінант корупції судової гілки влади

Карабін Т.О. Проблеми визначення суб’єктного складу публічної адміністрації

Кобзар О.Ф. Використання досвіду поліцейської діяльності провідних країн світу в діяльності правоохоронних органів України

Колюшева О.С. Місце й роль англомовної адміністративно-правової термінології в сучасному адміністративному праві України

Коробцова Д.В. Класифікація принципів бюджетного права України

Коротич І.І. Основні напрями підвищення ефективності діяльності національного антикорупційного бюро України

Кхасраві О.З. Співвідношення понять «внутрішньо переміщена особа» й «переселенець»

Литвин І.І. Правові засади діяльності контролюючих суб’єктів у сфері надання освітніх послуг

Маковська О.В. Поняття і класифікація адміністративних режимів у теорії адміністративного права

Петрова А.О. Правове регулювання забезпечення роботи з кадрами в органах прокуратури України

Пирожкова Ю.В. Система функцій адміністративного права України: сучасна архітектоніка та властивості

Прокопенко О.Ю. Роль і місце регіональних органів внутрішніх справ у забезпеченні використання громадянами України політичних прав і свобод

Саунін Р.Д. Адміністративно-правові аспекти застосування зброї військовослужбовцями національної гвардії України

Сливка О.О. Поняття, сутність та елементи адміністративно-правового механізму забезпечення прав і свобод осіб у митному контролі

Терницький С.М. Окремі питання застосування чинного законодавства у сфері запобігання і протидії корупції

Трофімцов В.А. Поняття інформації у світлі інформаційно-аналітичного забезпечення протидії тероризму

Фелик В.І. Профілактика правопорушень як особливий напрям діяльності національної поліції України

Хохлова І.В., Болдіжар С.О. Деякі питання реформування державної служби в Україні

Христинченко Н.П. Система адміністративно-правових актів, якими регулюється наукова діяльність в Україні

Царікова О.В. Нормативно-правові аспекти взаємодії національного банку України та фонду гарантування вкладів фізичних осіб у вітчизняній системі гарантування вкладів

Цекалова Н.І. Міграційна політика як одна із форм здійснення державного регулювання в міграційній сфері

Чорна А.М. Напрями удосконалення взаємодії органів державної фіскальної служби з іншими державними органами та громадськістю з питань забезпечення прав суб’єктів підприємницької діяльності у сфері оподаткування

Щербина І.В. Деякі аспекти вдосконалення прокурорського нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Галабурда Н.А. Теоретичні основи імплементації норм міжнародного права в кримінальне законодавство України

Дерев’янко О.В. Еволюція кримінально-правового регулювання використання малолітньої дитини для зайняття жебрацтвом

Неміч Ф.Ю. Генезис поняття підкупу в кримінальному законодавстві України

Орлов Ю.В. Політичний антикриміналізм як доктринальна складова кримінологічної політики

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Береза К.Ю. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних зі створенням або утриманням місць розпусти і звідництвом

Коровайко О.І. Сутність і зміст права на судовий захист у кримінальному судочинстві

Король В.В. Сучасні форми громадського контролю в судах і їх вплив на реалізацію засадничих положень гласності й відкритості кримінального провадження

Крет Г.Р. Нагляд прокурора за додержанням законів під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Куцкір Г.М. Заходи забезпечення кримінального провадження, які обмежують майнові права громадян

Нагорнюк-Данилюк О.О. Умови спеціального судового провадження в кримінальному процесі України

Сімонович Д.В. Правова сутність та система кримінальних процесуальних гарантій


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"