Головна

Прикарпатський юридичний вісник №1/2016

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Бурдін М.Ю. Філософсько-правова парадигма розуміння категорій «земля», «держава», «право», «власність», «земельні відносини»

Кисляк Л.Н. Політико-правові погляди Івана Яковича Франка

Могілевський Л.В. Сутність поняття «норма права»

Раданович Н.М. Загальнодозвільний тип юридичного регулювання (до історії визнання)

Чуприна Ю.Ю. Система методів правового регулювання в сучасній Україні

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Бондар М.Ю. Особливості проведення конституційного референдуму у Франції 1958 року

Гараджаев Д.Я. К вопросу о «Конституции» Европейского Союза

Герасимчук Н.В., Хонін В.М. Генезис системи міжнародних інституцій. Частина 1

Калініченко О.Ф. Конституційний процес як основа державного будівництва

Колюх В.В. Судова реформа в контексті конституційних змін в Україні

Михайлова О.С. Міжнародні договори як первинне джерело права Європейського Союзу

Perebyinis M.O. Multilateral treaties: their strengths and weaknesses

Смолій А.В. Становлення інституту митних союзів у ХХ ст.

Ткачук О.С. Класифікація елементів права на справедливий суд: національна теорія та практика Європейського Суду з прав людини

Топчій В.В. Межі державного суверенітету: теорія та практика

Чапля О.В. Організаційно-правова форма місцевого самоврядування

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Наконечна Г.Я., Походій А.Ю. Сучасна боргова політика: співпраця України з міжнародними інвесторами на шляху до стабілізації стану державного боргу

Романюк А.Б. Проблеми правового регулювання строків реалізації права на судовий захист

Ставицький В.А. Форма договору про порядок володіння та користування спільним нерухомим майном і її вплив на механізми переходу прав і обов’язків за ним

Сущ О.П. Поняття та ознаки договору про управління активами корпоративного фонду

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Гнатенко К.В. Напрями удосконалення соціального захисту самозайнятих осіб

Подорожній Є.Ю. Співвідношення юридичної відповідальності працівників у трудовому праві з іншими видами юридичної відповідальності

Попов О.Г. Організаційно-правові форми соціального забезпечення осіб, які працюють на умовах запозиченої праці

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Ганьба Б.П., Ганьба О.Б. Юридична відповідальність військовослужбовців у сфері охорони й захисту державного кордону України: поняття, становлення та специфічні риси

Грушевський В.А. Місце юридичних гарантій діяльності регіональних управлінь державної фіскальної служби України в структурі їх адміністративно-правового статусу

Єдаменко І.В. Адміністративно-правові форми здійснення суддівського самоврядування

Завгородній В.А., Фоменкова К.С. Права поліцейського як елемент правового статусу: вітчизняний та зарубіжний досвід

Завгородня Ю.С., Федьора О.М. Особливості отримання статусу біженця в Україні та Польщі: порівняльна характеристика

Іваненко Д.Д. Система органів і суб’єктів, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав на земельні ділянки, в аспекті законодавчих змін

Коваленко Н.В., Кулінич К.А. Прецеденти в адміністративному судочинстві

Легеза Є.О. Характеристика деяких видів публічних послуг у сфері соціального захисту населення

Лиськов М.О. Недоліки закону України «Про державні лотереї в Україні»

Литвин І.І. Нормативно-правові акти, що регулюють адміністративні правовідносини у сфері надання освітніх послуг

Літовченко В.С. Історія становлення адміністративно-правового регулювання діяльності підприємств агропромислового комплексу України

Мізіна І.В. Банківське регулювання та нагляд в умовах фінансової кризи в Україні

Мусієнко О.П. Роль громадських організацій у здійсненні адміністративних заходів щодо запобігання корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування

Наконечна Г.Я., Пряміцина І.О. Сучасний стан і перспективи розвитку міжбюджетних відносин в Україні

Пархоменко-Цироциянц С.В. Податкові спори: причини виникнення та проблеми вирішення

Сердюк А.М. Патрульна поліція як суб’єкт реалізації правоохоронної функції держави

Сімонова І.П. Методи адміністративно-правового регулювання державно-службових відносин у контролюючих органах у сфері оподаткування: поняття та зміст

Сквірський І.О. Правоохоронні органи України як об’єкт громадського контролю

Стрельник В.В. Класифікація контрольної діяльності у сфері охорони надр

Тищенкова І.О. Особливості надання електронних послуг Державною архітектурно-будівельною інспекцією України

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Джуган В.О., Коритко Л.Я. Загальнотеоретичні аспекти кримінально-правової відповідальності за екологічні правопорушення в Польщі

Лагоцька В.Ф. Історична ґенеза дослідження проблеми жіночої рецидивної злочинності в кримінологічній науці

Литвин І. І. Кримінально-правова характеристика об’єктів злочинів у сфері права інтелектуальної власності

Лихова С.Я. Кримінологічна характеристика злочинів проти моральності

Трофімцов В.А. Принципи організації забезпечення протидії тероризму

Федотова Г.В. До питання об’єктивної сторони кримінального проступку

Шкуро В.В. Характеристика об’єктивних факторів відтворення суїцидальності як фонового для злочинності явища в Україні

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Веселов М.Ю., Каптур О.С., Моргун Н.М. Доцільність існування інституту присяжних у кримінальному процесі України

Габлей Н.Г. Права виправданого в кримінальному провадженні

Дердюк Б.М. Тактичні прийоми подолання конфліктної ситуації під час допиту

Канюка І.М. Реалізація принципу процесуальної економії в судовому провадженні

Качмар Б.М. Щодо дефініції «забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»

Макаров М.А. Окремі аспекти продовження строку тримання підозрюваного під вартою

Маньковський Н.Я. Стан наукової розробки виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованих груп

Мельниченко А.В. Особливості виявлення злочинів, пов’язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом

Смирнов М.І. Особливості нагляду прокурора у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням

Стєбєлєв А.М. Деякі аспекти примусового відшкодування (компенсації) шкоди в кримінальному провадженні

Фелик В.І., Долішний Г.П. Проблеми діяльності слідчих підрозділів в умовах нового кримінального процесуального законодавства

Щербина І.В. Стан наукової розробки проблеми прокурорського нагляду за додержанням законності під час проведення оперативно-розшукової діяльності органами національної поліції України


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"