Актуальні проблеми політики №39\2010

Актуальні проблеми політики №39/2010

Титульна сторінка

Зміст

 

Ківалов С. В. Професіоналізм як об’єкт наукового аналізу

Кормич Л. І. Гендерна складова ефективності державної політики

Наумкіна С. М., Жаровцева Т. Г. Основні підходи до сучасного виміру демократії

Вітман К. М. Переваги інституту національно-культурної автономії та особливості його втілення у законодавстві окремих країн пострадянського та постсоціалістичного простору

Копієвська О. Р. Проблеми реалізації культурної функції держави в контексті національних інтересів України

Кормич Б. А. Основні принципи правового регулювання діяльності із захисту інформації

Єзеров А. А. Узгодження нормативно-правових актів та дій суб’єктів конституційних правовідносин як засіб здійснення впливу на конституційний конфліктний процес

Трофімова Л. В. Про визначення дефініції «фінансова політика»

Нестеренко А. С. Функції фінансів та їх значення на сучасному етапі розвитку держави

Кормич А. І. Роль політичної системи в забезпеченні сталого розвитку

Пехник А. В. Виникнення та розвиток концепції соціальної держави

Польовий М. А. Особливості історичного підходу та методу в гуманітарних науках

Смазнова І. С. Філософсько-правова оцінка проблеми міжнародного тероризму

Доді К. В. Сучасні проблеми імплементації міжнародних норм, що регулюють неміжнародні збройні конфлікти в деяких країнах СНД

Ціцуашвілі Н. І. Взаємовідносини Росії та України: трансформація політичного тиску в етнополітичний

Садова С. О. Політична філософія як наукова категорія оцінки політичного процесу

Ковадло Н. П. Реверсні тенденції демократизації: особливості політичного дискурсу в сучасній Україні

Козачук Д. А. Заохочення як метод державного управління: поняття та види

Козьміних А. В. Адвокатура як об'єкт і суб'єкт громадянського суспільства

Виходець О. М. Соціальні комунікації в культурі організації

Мацкевич Р. М. Технології лобіювання інтересів малого та середнього бізнесу

Дикун І. М. Специфічні особливості партійної системи в Україні

Петраков М. О. Інституційні ресурси забезпечення морального потенціалу політичної взаємодії

Кисіль Ю. М. Держава як інститут соціальної безпеки: політологічний аспект

Хочь І. Х. Інформаційні ресурси політичної влади та державна політика у сфері інформатизації

Богдан О. І. Планування в сфері технічного захисту інформації

Осін В. В. Ще раз до питання про ігрову основу політичної науки

Богданов В. С., Харченко О. В. Інституційні механізми формування статусних ієрархій та особливості їх прояву в умовах сучасної України

Боженко А. М. Політичний дискурс як засіб упорядкування життя соціуму

Карагіоз Р. С. Комунікативні дії як засіб досягнення взаємопорозуміння учасників політичного процесу

Краснопольська Т. М. Поняття гендеру: становлення та основні концепції

Петришина Л. В. Правовий статус жінки Наддніпрянщини в історіографічному дискурсі ХІХ СТ.

Ібрагімова Г. І. Жіноче питання в азербайджанській літературно-суспільній думці

Яровенко Л. О. Політичне право: поняття та статус

Манько Д. Г. Модель та юридична конструкція легалізації

Бірюков Р. М. Вплив глобалізаційних процесів на формування правової політики національних держав

Лужанський А. В. Гарантії доступу до правосуддя як ознака правової держави

Чувакова Г. М. Дефектні юридичні факти як різновид правових аномалій

Авдюгін Р. Г. Плюралізм визначень поняття «правові засоби»

Ломжець Ю. В. Роль античних мислителів у виникненні та розвитку концепції розподілу влади

Дзевелюк А. В. Внесок М. Ю. Чижова у теорію кодифікації

Джафарова А. С. Оцінка причинності у філософії та кримінальному праві

Стратонов В. М. Розвиток окремої криміналістичної теорії пізнавальної діяльності

Мирбабаев М. Санкція як встановлена законом межа при призначенні покарання

Дмитрук М. М. Кримінальний проступок в еволюції правової доктрини України

Ягунов Д. В. Категорія «небезпечний злочинець» у сучасному кримінальному законодавстві зарубіжних країн

Войченко С. В. Додаткові протоколи до Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що гарантують захист прав людини в кримінально-правовій сфері

Чуваков О. А. Деякі види диверсійних актів у сучасних умовах

Алієв Маіс Навчання юристів і підвищення їх кваліфікації як частина правової реформи, проведеної в Азербайджанській Республіці

Большаков Є. В. Порівняльний аналіз апеляційного оскарження рішень судді у досудовому провадженні за законодавством зарубіжних країн

Тітков К. С. Класифікація повноважень прокурора за законодавством Російської Федерації і України

Мудрак І. В. Судове красномовство як ключовий елемент правової комунікації захисника в кримінальному процесі

Кабанов П. О. Закономірності трансформації електоральної злочинності в умовах реформування російської політичної системи

Короткий Т. Р. Теоретичні проблеми еволюції правового статусу і режиму Азовського моря

Капустін А. В. Аналіз моделей регіональної співпраці з охорони морського середовища

Платонова Є. О. Особливості правового режиму прибережних захисних смуг морів в Україні

Середа Г. Г. Морська кримінальна юрисдикція: актуальні проблеми теорії та практики

Дрьоміна-Волок Н. В. Становлення концепції міжнародного антидискримінаційного права

Бєлогубова О. О. Теоретичні проблеми відокремлення трудових відносин з іноземним елементом у самостійну сферу правового регулювання

Слюсар А. М. Міжнародно-правова регламентація права на об’єднання у професійні спілки

Козир Н. І. Етапи становлення українського законодавства в галузі реалізації земельних повноважень органами місцевого самоврядування

Сальман І. Ю. Місце земельної реформи в забезпеченні правового регулювання діяльності суб’єктів підприємництва в аграрному секторі економіки

Терлецька Л. М. Умови та порядок відшкодування збитків землевласникам та землекористувачам

Городецька І. А. Державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель як носій державно-владних функцій та повноважень

Василенко М. Д. Реєстрація та експертиза проектів технопарків в світлі господарського права

Чорненький В. В. Завдання і повноваження органів податкової міліції в сфері здійснення податкового контролю

Клименко О. С. Система управління якістю як засада оптимізації примусового виконання рішень майнового характеру державними виконавцями

Гречаний Д. М. Правове регулювання тимчасового ввезення (вивезення) транспортних засобів

Великанова М. М. Ціна як істотна умова договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт

Ільїна Ю. П. Значення «положення про нотаріальну частину» 1866 року для розвитку нотаріату в Україні

Каткова Т. Г. Історичний огляд правової регламентації захисту культурних цінностей та об’єктів під час війни та збройних конфліктів

Єфтєні Н. М. Політична участь молоді в сучасній Україні

Каретна О. О. Особливості молодіжної політичної культури

Додіна Є. Є. Запровадження релігієзнавчої експертизи в Україні

Рязанов М. Ю. Слов’янська культура як основа становлення традицій української державності

Журавель М. В. Матеріально-організаційні основи влади гетьмана в Гетьманщині в другій половині XVII – XVIII ст.

Шевчук-Бєла Я. В. Особливості керування південними колоніями Російської імперії в ХІХ столітті

Козоріз В. М. Вибори президента за законодавством України та Російської Федерації: порівняльний аналіз

Половко І. В. Методологічні та науково-правові основи вищої педагогічної освіти в Київському університеті Св. Володимира та Ніжинській гімназії вищих наук князя Безбородька

Аль-Батран Халєд Компетенція Організації Ісламська конференція

Співак В. М. Глобалізація та її вплив на національну державу і право

Форманюк В. В. Локальна правотворчість в механізмі правового регулювання суспільних відносин

Ярова Л. В. Взаємодія державних та недержавних структур в реалізації соціальних функцій

Дубас О. П. ЗМІ як інструмент політичної боротьби

Кориневич А. О. Правове регулювання енергетичного сектору Європейського Союзу

Озернюк Г. В. Рентні договори в системі цивільно-правових договорів

Ладиненко А.П. Теоретичні проблеми поняття та видів цивільно-правової відповідальності у міжнародному приватному морському праві

РЕЦЕНЗІЇ

Крестовська Н. М. Новий погляд на історію правового регулювання міжнаціональних відносин в Україні (Рецензія на книгу: Кузьменко В. Б. Міжнаціональні відносини в Радянській Україні (1917-1939 рр.): Правові аспекти: монографія / В. Б. Кузьменко, Одеський державний університет внутрішніх справ. – Одеса: ОДУВС, 2009. – 810 с.)

НАШІ АВТОРИ


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"