Прикарпатський юридичний вісник №1/2017

Прикарпатський юридичний вісник №1/2017

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Гуйван П. Д. Часові чинники як межі здійснення суб’єктивного права

Юдін З. М. Ігрова теорія договору: деякі теоретичні міркування

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Гоша І. О. Розвиток права на освіту в умовах євроінтеграційних процесів

Дутка Г. І., Грималюк П. О. Конституційні закони в системі законодавства України

Куфтирєв П. В. Суспільно-політичні та світоглядні концепти передумов формування електронної демократії у роботах теоретиків постіндустріального суспільства

Ленгер Я. І. Правова експертиза нормативно-правового актуа як превентивно-контрольна процедура вирішення правової колізії в муніципальному праві

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Кайтанський О. С. Правові аспекти соціального захисту окремих категорій сімей із дітьми

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Губанов О. О. Роль публічної служби у планах дій щодо зайнятості держав – членів Європейського Союзу відповідно до Європейської стратегії зайнятості

Приміч Д. В. Юридична природа права на колективні переговори й укладення колективних договорів, угод

Сорочишин М. В. Поняття та сутність права на колективні переговори в практиці Європейського суду з прав людини

Щукін О. С. Окремі аспекти досягнення балансу інтересів працівників та роботодавців під час проведення страйків

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Нестерова Н. І. Деякі аспекти нормативно-правового забезпечення механізму реалізації принципу раціонального природокористування

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бамбізов Є. Є. Інформаційна функція Державної фіскальної служби України: окремі аспекти правового забезпечення

Болокан І. В. Термінологія Закону України «Про адміністративні послуги»: окремі недоліки законодавчого закріплення

Гаркуша А. Т. Державна служба як сфера функціонального управління Національного агентства України з питань державної служби

Герасимчук С. С. Структура механізму адміністративно-правового регулювання ювенальної політики

Денисюк І. І. До питання про об’єкт підсудних екологічних адміністративних правопорушень

Мойсеєнко Г. В. Оціночні поняття в адміністративному судочинстві: проблемні питання тлумачення та можливі шляхи їх вирішення

Молчанов Д. В. Протидія тінізації економіки в Україні: причини, види та суб’єкти

Нікітіна Л. О., Федорович О. В. Обіг віртуальної валюти – глобалізаційна новела сучасного інформаційного суспільства

Пилипів Р. М. Забезпечення патрульною поліцією безпеки учасників дорожнього руху

Протопопова Я. С. Честь, гідність та ділова репутація як об’єкти правового захисту

Рибак М. С. Суб’єкт публічної адміністрації як сторона позову в адміністративному процесі

Рівчаченко С. В. Історія нормативного закріплення поняття «конфлікт інтересів» в антикорупційному законодавстві України

Тараненко К. Ю. Природа податково-правового патерналізму крізь призму некласичного підходу до правопізнання

Токар Н. В. Фізичні та юридичні особи як суб’єкти адміністративно-правового забезпечення права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Беклеміщев С. О. Госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом як вид примусових заходів медичного характеру

Гаврилов Ю. Г. Озброєність як ознака банди: деякі кримінально-правові та криміналістичні проблеми

Запорожець Р. А. Сучасний стан наукового розроблення проблем запобігання шахрайству у сфері іпотечного кредитування

Сливич І. І. Неформальна та інформальна освіта у творенні культури правомірності в контексті превенції правопорушень в Україні

Туляков В. О., Бойченко В. П. Недоліки кримінальної політики та антропологічний вимір у протидії злочинам проти моральності

Чуваков О. А. К вопросу о понятии «национальная безопасность»

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Андрушко О. В. Деякі характеристики санкцій, що застосовуються за правопорушення у кримінальному процесі, на основі системно-структурного та функціонального підходів

Лялюк Є. Д. Умови, підстави та порядок застосування приводу за неприбуття особи на виклик слідчого, прокурора або судовий виклик

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Borodii I. V., Bühler C. G. The constitutional complaint as an efficient tool to secure the effectiveness of the rule of law

СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Бакаянова Н. M. Імплементація міжнародних принципів дисциплінарної процедури щодо адвокатів у законодавство України


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"