Головна

Прикарпатський юридичний вісник №2/2016

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Аксьонов С.О. Преюдиція в правосудді: теоретичні та прикладні аспекти

Бичковський Є.Л. Історичні витоки науково-практичного коментаря

Деміда М.А. Історіографія дослідження ролі суду і правосуддя в Україні 1920–1930-х років

Ортинська Н.В. Щодо тенденцій розширення політичних прав неповнолітніх

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Гонак І.М. Вплив імперативного мандата народного депутата України на баланс гілок влади в Україні

Дутка Г.І. Проблемні аспекти та шляхи вдосконалення вітчизняного законодавчого процесу

Француз-Яковець Т.А., Шеляженко Ю.В. Теоретико-правове значення особистої автономії суб’єкта права

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Павловська Л.В. Рівність сторін у доказуванні на стадії досудового розслідування

Паніна Ю.С. Нормативно-правове регулювання договору комерційної концесії за Цивільним і Господарським кодексами України: порівняльно-правовий аналіз

Юрчишин Н.Г. Теоретико-правові засади змісту права приватної власності на ліси в Україні

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бригінець О.O. Правове забезпечення валютної безпеки держави як структурного елемента фінансової безпеки держави

Головко В.В. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення права на участь в управлінні державними справами

Діордіца І.В. Поняття і зміст кібертероризму

Дрозд О.Ю. Види правових засобів регулювання проходження державної служби в Україні

Карабін Т.О. Функціональні та галузеві засади розподілу повноважень публічної адміністрації

Мяснянкіна К.А. Загальна правова характеристика принципів діяльності територіальних підрозділів державної служби України з надзвичайних ситуацій

Негодченко В.О. Перспективні напрями удосконалення адміністративно-правового забезпечення інформації з обмеженим доступом в органах Національної поліції України

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Бойченко В. П. Моральність як елемент духовної безпеки та об’єкт кримінально-правової охорони

Габлей Н.Г. Порядок застосування заходів забезпечення безпеки до засудженого в кримінальному судочинстві України

Гаргат-Українчук О.М. Кримінологічна характеристика та основні ознаки бандитизму

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Канюка І.М., Королишин І.М. Щодо використання психолого-криміналістичного портрета при розслідуванні злочинів

Ковальчук С.О. Поняття речових доказів у кримінальному процесуальному законодавстві й доктрині кримінального процесу країн континентальної (романо-германської) правової системи

Крет Г.Р., Кузишин Т.В. Реалізація прокурором повноважень на початковому етапі досудового розслідування

Савченко В.А., Королишин І.М. Щодо можливості використання фізіогноміки при розкритті та розслідуванні злочинів

Томин С.В. Об’єкт та предмет профілактики кримінальних правопорушень як окремого вчення криміналістики

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Гавронська І.В. Огляд сендайської рамкової програми зі зниження ризиків стихійних лих на 2015-2030 роки

Єлєазаров О.П. Деякі аспекти правового захисту праці моряків за міжнародним і національним законодавством

Розгон О.В. Роль конвенцій у регулюванні міжнародного усиновлення


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"