Актуальні проблеми політики №72\2023

Актуальні проблеми політики №72/2023

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

С. В. Ківалов
Формування кадрового потенціалу закладами вищої освіти в умовах війни

І. П. Андрусяк
Сексуальне насильство як вид домашнього насильства: активізація правових аспектів

В. М. Мельник
Ідеї міжнародної правосуб’єктності в політичній діяльності та нормативних актах імператора Константина Великого

М. А. Панфьорова
Організація державної влади в Україні: історико-правовий аналіз

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХТА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

Н. А. Гербут, О. Д. Попов
Абсентеїзм на виборах до європейського парламенту: досвід для України в контексті європейської інтеграції

Ю. В. Завгородня
Історія становлення кібервійни як складової політичного процесу

Ю.-А. І. Никорович
Аналітичні центри як суб'єкти політичного процесу

І. О. Продан
Євроінтеграційний вектор української антикорупційної політики

А. І. Сушко, А. М. Прохоренко
Політична пропаганда як складова інформативно-комунікативної діяльності органів державної влади

О. О. Чорний
YouTube-канали воєнно-політичного сегмента як елемент українського громадянського суспільства

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИМІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА БЕЗПЕКИ

L. I. Kormych, T. M. Krasnopolska, A. V. Pekhnik
Soft power instruments in the system of ensuring national security

L. Ya. Kornat, N. Senchakevych
State communications as a basis for countering russian propaganda

Ю. П. Мателешко
Напрями та інституції «м’якого» впливу Китаю в Україні

В. С. Нікіфоренко, А. В. Віхтюк
Оцінка безпекового середовища на державному кордоні України та прогноз його подальшого розвитку

Н. І. Субот
Міжнародний досвід протидії контрабанді трансплантаційних органів та інших анатомічних матеріалів людини

М. В. Томашевська
Акції протесту проти Брексіту в медіа-дискурсі Великої Британії (червень 2016–2020 роки)

Л. С. Хорішко
Публічна дипломатія України в країнах Африки у контексті викликів сьогодення

І. І. Климчук, С. Ю. Орлов
Контрольно-моніторинговий механізм у сфері захисту прав людини Ради Європи: інституційний вимір

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА

В. М. Братковський, К. А. Гурковська
Шляхи вдосконалення здійснення судового контролю в адміністративних справах щодо спорів, що виникають у сфері публічної служби

А. І. Омельченко
Публічне адміністрування правового режиму підводної культурної спадщини

А. О. Покровська
Феномен «мовчазного партнерства» держави при реалізації кредитором способів самозахисту в договірних відносинах

Актуальні проблеми політики №71\2023

Актуальні проблеми політики №71/2023

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Л. І. Кормич, А. І. Кормич
«Держава в смартфоні» як тренд сучасних концепцій урядування та демократії: політична та правова практика України

Л. В. Возненко
Теоретичні засади функціонування місцевого самоврядування в Україні

Д. Ю. Войцехівська
Державна політика у сфері релігійної освіти представників національних меншин півдня України у XVIІІ – на початку ХІХ ст.

О. Ю. Кравчук, Л. В. Матвієнко
Перспективи та шляхи реалізації процесу децентралізації держави

М. П. Куницький
Демократичні практики у західних та східних політиках: порівняльний аналіз

А. О. Рубан
Консолідація українського суспільства як вагомий чинник зміцнення державного суверенітету в умовах російсько-української війни

С. В. Степаненко
Напрями удосконалення митного контролю та переміщення товарів через митний кордон України

А. В. Шемчук
Політико-правові засади забезпечення політичної безпеки України

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

К. В. Бринюк
Основні форми управлінської комунікації в органах влади з метою дотримання гендерних вимірів

Т. А. Грищенко, Д. П. Ожерельєва
Виклики епохи «пост-правди» як каталізатор трансформацій у політичній атмосфері США

Ю. В. Завгородня
Різновиди політичних конфліктів у кіберпросторі

М. Г. Карпушина, Р. В. Вереша, М. О. Чукмасова
Окремі аспекти міжнародного клінічного протоколу та відповідальності медичних працівників

О. В. Косов, Л. І. Кормич
Швейцарський досвід цифрової трансформації публічного управління (до розумного уряду): покращення співпраці органів влади з громадою

С. К. Костючков
Формування політичного бренду території засобами мас-медіа в умовах російсько-української війни (на прикладі Херсонщини)

Т. М. Краснопольська, І. М. Милосердна
Індигенна демократія: від концептуалізації до інституціоналізації

І. О. Кресіна, К. М. Вітман
Міжнародно-правові засади диференційованої мовної політики в Європі

А. В. Кройтор
Роль консолідації еліти в процесі демократичного транзиту в Україні

Е. В. Мамонтова
Публічна аналітика як феномен медіа-дискурсу російсько-української війни

А. О. Сіленко, І. І. Залєвська
Соціально-психологічні фактори поведінки особистості в умовах вибухонебезпеки

А. І. Сушко, А. М. Прохоренко
Основні тенденції розвитку сімейної та молодіжної політики України: сучасні перспективи та виклики

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА БЕЗПЕКИ

М. О. Думчиков
Аналіз міжнародних нормативних актів в сфері встановлення кримінальної відповідальності за суспільно небезпечні діяння вчиненні в кіберпросторі

Ю. А. Кокарча
Трансформація інформаційного законодавства в процесі інтеграції до ЄС

В. А. Ліпкан
Геостратегія сучасного Китаю: на прикладі Ірану

В. В. Мироненко
Політичні властивості ракетно-ядерних програм як форми регулювання міжнародних безпекових відносин

Ю. О. Седляр, В. М. Ярошенко
Зовнішня політики держав: теоретичні засади дослідження питання

Ю. В. Цуркаленко
Поліцейські профілактичні заходи: необхідність їх активного впровадження в умовах євроінтеграції та проблеми реалізації

Ю. М. Манелюк, Н. В. Чубур
Вплив глобалізаційних процесів на трансформацію національної держави

В. П. Таркін
Особливості інформаційної війни РФ та український спротив

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА

А. В. Гарбінська-Руденко, А. О. Майборода, Б. А. Казімірова
Правові аспекти відповідальності за порушення бюджетного законодавства

Н. В. Дараганова
Адміністративна відповідальність за порушення вимог законодавства про охорону праці: шляхи удосконалення

Л. І. Мазуренко
Основні засади державної політики у сфері соціального захисту військовослужбовців: нормативно-правове забезпечення

А. Ю. Ужитчак
Поняття, напрями, завдання кримінально-правової політики держави

О. С. Ховпун, Ю. Опімах
Представництво інтересів особи, яка перебуває у міжнародному розшуку

Актуальні проблеми політики №70\2022

Актуальні проблеми політики №70/2022

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

С. В. Ківалов
Цифровізація освіти – сучасний тренд і суспільний запит: досвід України

Н. Б. Арабаджи
Правоохоронна функція Національної поліції

А. П. Гусак
Ресоціалізаційна направленість пенітенціарної пробації

А. В. Кісіль, К. О. Шпак, В. А. Мисливий
Місце прецеденту ЄСПЛ в системі джерел кримінального права України

Ю. Є. Ковний
Проблеми етнонаціональної політики в глобалізованому суспільстві

В. В. Ладиченко, О. В. Гулак, О. В. Артеменко
Підстави віднесення справ про публічні закупівлі до адміністративної юрисдикції суду

М. Б. Майка, Х. В. Пузяк
Суд касаційної інстанції як суб’єкт фінансових та господарських правовідносин

Е. В. Мамонтова, П. Л. Лисянський
Інспірований сепаратизм в Україні як політичне явище та наукова категорія

О. О. Онищенко
Теорії маніпуляції масовою свідомістю: «вікно Овертона» та «спіраль мовчання»

С. А. Потапенко
Резервування земель як ефективна функція управління земельним фондом України

А. О. Рубан
Вплив процесів глобалізації на розвиток громадянського суспільства

І. С. Сиводєд
Криміналістична характеристика правопорушень, які були вчинені на окупованій території України

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

К. В. Бринюк
Роль і місце ґендерних вимірів управлінської комунікації в органах влади в системі державної політики

А. Г. Гольцов
Білоруський вектор у неоімперській геостратегії Російської Федерації

Ю. В. Завгородня
«Кіберконфлікти» та «політичні конфлікти»: співвідношення понять

А. В. Козьміних, А. М. Прохоренко
Загальна характеристика особливостей та проблем кібербезпеки в сучасній Україні

І. М. Милосердна, Т. М. Краснопольська
Процес цифровізації в політиці: межі пізнання та особливості трансформації

К. В. Савон
Громадянське суспільство: національна специфіка

А. О. Сіленко, М. В. Сіленко
Роль інформаційних технологій в управлінні політичними, виробничими та освітніми процесами

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА

А. В. Гарбінська-Руденко, О. А. Коцюба, О. Р. Небесна
Теоретико-правові аспекти сучасних напрямків бюджетної політики в Україні

С. О. Грицай
Віртуальний актив в Україні є засобом платежу?

Р. В. Кріль
Партнерство між митницею та бізнесом: витоки та перспективи реалізації

Н. А. Соловйова
Поняття спеціального правового режиму припинення діяльності неплатоспроможного банку

Н. В. Шелевер
Конституційне право на доступ до суду в умовах воєнного стану та пандемії COVID-19

2023

Актуальні проблеми політики №71\2023

 

Актуальні проблеми політики №72\2023

 

Актуальні проблеми політики №69\2022

Актуальні проблеми політики №69/2022

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Л. І. Кормич, А. І. Кормич
Вдосконалення публічного управління в Україні в контексті діджиталізації: теоретичний аспект

Т. М. Краснопольська, І. М. Милосердна
Цифрова дипломатія як основа нової публічної дипломатії

М. Б. Майка, І. Г. Гакало
Управління публічними фінансовими та економічними ресурсами як завдання державної служби

Ю. М. Манелюк, Д. Г. Пащенко
Антисемітизм як політична ідеологія: витоки і сучасність

У. В. Мовчан
Методологічні підходи до здійснення стратегічного планування політико-правового розвитку держави

А. О. Рубан
Теоретико-методологічні основи формування української ідентичності як фактору соціально-політичних змін сучасності

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

С. М. Наумкіна, П. Л. Гайдаєнко
Роль харизматичної сигналізації у контексті політичного лідерства в соціальних мережах

В. А. Воробйов
Інституційні детермінанти політичного представництва: партії, парламент, масмедіа

Ю. В. Завгородня
Трансформаційні уявлення про конфлікт в політичних процесах

О. О. Заславська, О. А. Посвістак, В. В. Налімова
Новий популізм як технологія політичного маркетингу політичних партій

Ю. А. Кокарча
Деструктивний вплив нових форм активності в соціальних мережах на політичну культуру

І. І. Петренко, О. І. Салтовський, В. М. Федорченко, В. В. Колюх
Особливості оцінювання публічної політики: уроки для України

А. М. Прохоренко
Ресурси впливу політичного відеоблогу на стан політичної культури

А. О. Сіленко, Н. В. Крук
Дистанційна освіта: альтернатива чи додаткові можливості традиційної освіти?

А. Б. Стичинська
Військово-політичне прогнозування як умова забезпечення національної безпеки держави

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА БЕЗПЕКИ

І. В. Габро, О. В. Шевчук
Інструменти екологічної дипломатії ЄС

О. Б. Соколовський
Особливості транскордонної співпраці України та Словаччини

Д. А. Чижов
Міжнародні стандарти забезпечення прав людини у сфері національної безпеки

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА

Ю. В. Брайко
Неправомірна вигода як предмет зловживання владою або службовим становищем

С. О. Грицай
Цифрова гривня – становлення

А. М. Соцький
Процесуальний статус представника персоналу органу пробації в кримінальному провадженні

Н. В. Шелевер
Реалізація принципу соціальної справедливості у відносинах із соціальної підтримки населення в умовах пандемії COVID-19: досвід України та держав – членів Європейського Союзу


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"