Актуальні проблеми політики №46\2012

Актуальні проблеми політики №46/2012

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Ківалов С. В. Дослідження станів розвитку системи освіти: бази даних та їх правовий зміст

Дудченко В. В. Концепція права Герберта Харта

Хімченко С.А. До питання етичних, правових та медичних аспектів евтаназії: український та російський досвід

Форманюк В. І. Витоки категорії «правосуб’єктність»

Юрескул В. О. Правові засади стимулювання громадян до вжиття енергозберігаючих заходів

Костиря О.В. Філософський позитивізм як підґрунтя методологічного плюралізму Ф. В. Тарановського

Ноздрін О.М. Категорія «правове життя»: до питання виникнення та обґрунтування

Лукіян І.А. Ретроспективний аналіз правового забезпечення та теоретичного осмислення прав людини

Ткачук А. С. Правова ідеологія та правова психологія як структурні елементи правосвідомості

Карагіоз Р. С. Основні парадигми аналізу «консенсусу» в західній науці

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА, МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, БЕЗПЕКИ ТА ГЛОБАЛІСТИКИ

Кормич Б.А. Поняття та суб’єкти міжнародного митного права

Скринька Д.В. Інституційна структура та ефективність функціонування Світової Організації Торгівлі

Короткий Т. Р. Міжнародно-правова відповідальність за невиконання міжнародних зобов’язань з охорони морського середовища

Іванченко О. М. Класифікація та структура норм міжнародного і національного права: загальне та особливе

Андрущенко Т. В. Відвернення світової війни та боротьба з міжнародним тероризмом

Громовенко К. В. Кодифікація норм про приватні військові та охоронні компанії у міжнародному праві

Колесніченко В. В. Принципи права Європейського союзу (до проблеми методології дослідження)

Письменна О. П. Політика Європейського Союзу щодо захисту прав споживачів

Дарморіс О. М. Особливості правового регулювання вільного пересування та працевлаштування громадян третіх країн в Європейському союзі

Сажієнко Н. В. Гендерна рівність як основа реалізації права на здоров'я в міжнародному правопорядку

Динис Г. Г. Міжнародно-правовий механізм регулювання сучасних міжнародних відносин Україна – Румунія

Рагімлі Л. Е. Принцип рівноправ'я в Азербайджанській республіці: теоретичні аспекти

Багацький Є. В. Конфлікт у Західній Сахарі з позицій міжнародного гуманітарного права

Ісрафілов Р. І. Проблеми глобальної експансії

Ягунов Д. В. Електронний моніторинг в пенальних практиках зарубіжних країн та перспективи його запровадження до національної системи кримінальної юстиції

Колодін Д. О. Особливості кримінальної відповідальності за фальсифікацію виборчої документації за законодавством окремих країн Західної Європи

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

Вітман К. М. Основні суперечності сучасної етнонаціональної політики Азербайджану

Пехник А. В., Козьміних А. В. Роль держави в створенні умов виконання публічно-правових обов'язків адвокатури

Милосердна І. М. Роль громадянського суспільства в здійсненні політичного управління: український досвід

Дисюк Т. М. Особливості державної гендерної політики в Україні

Котова Л. В. Опозиційна діяльність України крізь призму законодавчих ініціатив

Купцова І. І. Символічний вимір іміджу в сучасній політиці

Співак Д. П. Принципи формування структури публічної влади на місцевому рівні

Демчук Д. В. Поняття і види політичних ризиків

Гайдай Д. Ю. Формування партійних систем Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговини

Жуков Є. В. Державобудування в сучасних умовах інформатизації: політико-правовий аспект

Чалий А. М. Можливості трансформації методики проведення масових заходів в умовах структурних змін в суспільстві

Струнін П. А. Вплив ідеологічної ідентифікації на електоральну діяльність політичних партій в Україні

Береза А. В. Реформа публічного управління: сучасні тенденції та перспективи для України

Третьякова Т. М. Гуманізація навчально-виховного процесу як умова становлення громадянського суспільства

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Мирошниченко Н. А. Кваліфікація контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів

Валуєва Л. В. Адміністративний статус морських портів

Джабурія О. В. Адміністративні суди в Україні: понятійно-категоріальний аспект правового статусу в контексті завдання адміністративного судочинства

Бітов А. І. Характеристика процесуальної форми адміністративного судочинства

Фаєр Ю. Г. Адміністративна процесуальна правосуб’єктність громадянина України в адміністративному судочинстві

Дерев’янко С. М. Поняття «місцевий референдум» у законодавчих актах України: політико-правовий зміст дефініції

Тітков К. С. Зміст принципу змагальності в кримінальному судочинстві України

Березовська Н. Л. Зміст покарань, пов’язаних із виправно-трудовим впливом

Саінчин С. О. Визначальні елементи криміналістичної характеристики особи злочинця, який скоїв дітовбивство

Макаренко О. Ю. До питання виникнення та припинення прав на земельну ділянку для використання надр

Пшенічко С. О. Межі дослідження при розгляді та вирішенні скарги суддею та прокурором у досудовому провадженні

Гаврилова А. А. Зображувальний документ як вид письмових доказів в господарському процесуальному праві

Колюка М. М. Поняття та принципи юридичної відповідальності працівників органів внутрішніх справ

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО ТА ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ

Глушков В. О. Монархічний погляд на державне будівництво Росії

Петришина Л. В. Ідея жіночої емансипації в українській громадсько-політичній думці ХІХ ст.

Грукак В. О. Створення Київського генерал-губернаторства після польського повстання 1830 – 1831 рр.

Павелко В. О. Судова система на українських землях в складі Російської імперії за судовою реформою 1864 року

Юрій І. А. Проблема створення Одеської губернії в контексті модернізаційних процесів в Російській імперії (60 – 70-ті роки ХІХ ст.)

Горяга О. В., Долматов І. В. Історико-правові аспекти організації українського козацтва за часів гетьмана П. Скоропадського

НАШІ АВТОРИ


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"