Актуальні проблеми політики №73\2024

Актуальні проблеми політики №73/2024

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Л. І. Кормич, Т. М. Краснопольська, Ю. В. Завгородня
Конструктивізм та деструктивність суспільних змін у Східній та Центрально-Східній Європі в усвідомленні українського соціуму

В. А. Войтович
Предметні сфери дослідження та методологічні підходи до концептуалізації регіонального політичного процесу

О. С. Волохов
До питання визначення поняття «ефективність законодавства» та його використання

О. І. Косілова, І. П. Федірко
Універсальність політичних прав і свобод

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХТА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

С. В. Балан
Виникнення та основні ознаки інформаційної держави

Л. В. Возненко
Виклики та проблеми європейської інтеграції місцевого самоврядування в Україні

І. Є. Ворчакова
Гендерне квотування: забезпечення дескриптивного чи субстантивного представництва?

В. Ф. Красилюк
Концепти «smart-місто» та «smart-громада»: зміст та особливості впровадження

С. М. Матвієнків, Т. В. Лушагіна
Етнонаціональна політика у країнах Вишеградської групи

А. С. Міщенко
Особливості розвитку політичних процесів на субнаціональному рівні: аналіз експертної думки

А. М. Прохоренко
Політико-правові шляхи імплементації процесів лобізму в Україні

Г. М. Редькіна
Політичні цінності молоді в Україні: чи є трансформація?

О. М. Стойко
Вплив війни на становлення і розвиток соціальної держави

Н. М. Хома
Перспективи соціальної держави: вплив пандемії Covid-19

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИМІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА БЕЗПЕКИ

А. А. Гриценко
Теорія хаосу у зовнішньополітичному плануванні

Д. В. Денищенко
Вплив збройного насилля на інформаційну складову політичного простору

С. Ю. Джевага-Третьякова
Соціально-правові підстави криміналізації відмивання грошей на міжнародному рівні

Е. В. Мамонтова, А. І. Кормич
Співпраця України з міжнародними організаціями в умовах російської агресії: проблеми, напрямки, завдання

О. В. Меженська
Російсько-українська війна – війна дипломатії

Yunus Emre Aydin, Erkan Erturk
Factors of transition to multiparty political life in Türkiye

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА

С. В. Бабанін
Удосконалення кримінальної відповідальності за недбале ставлення до військової служби: теорія та практика

О. Г. Бабіков
Проблемні питання фіксації відомостей про використані під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій технічні засоби та носії інформації

Н. В. Гавриленко
Правові засади цифрової ідентифікації і репрезентації особистості

В. В. Качан
Преференційні механізми у зовнішній торгівлі: загальноправовий аспект

Л. Л. Лабенська, Д. О. Трескін
Підстави дискримінації (ознаки особового статусу) на державній службі

В. В. Нежевело, О. В. Урютін
Особливості застосування «мовчазної згоди» як конструктивного елементу принципу правової визначеності при реалізації права на безоплатну приватизацію земельних ділянок

А. О. Панчук
Перспективи оновлення організаційно-правового механізму управління портами

О. В. Поштаренко
Правова характеристика сексуального насильства в умовах війни як кримінального злочину

О. О. Сластьоненко, З. Н. Гулієва, Т. С. Корж
Правове забезпечення митного оформлення експорту зерна в умовах воєнного стану в Україні

Д. М. Шебаніц, В. Ф. Шебаніц
Національне сімейне законодавство: становлення, розвиток та сучасний стан

Є. В. Якових
Конвенційний механізм захисту прав осіб у кримінальному провадженні: загальні питання

2024

Актуальні проблеми політики №73\2024

 

Актуальні проблеми політики №71\2023

Актуальні проблеми політики №71/2023

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Л. І. Кормич, А. І. Кормич
«Держава в смартфоні» як тренд сучасних концепцій урядування та демократії: політична та правова практика України

Л. В. Возненко
Теоретичні засади функціонування місцевого самоврядування в Україні

Д. Ю. Войцехівська
Державна політика у сфері релігійної освіти представників національних меншин півдня України у XVIІІ – на початку ХІХ ст.

О. Ю. Кравчук, Л. В. Матвієнко
Перспективи та шляхи реалізації процесу децентралізації держави

М. П. Куницький
Демократичні практики у західних та східних політиках: порівняльний аналіз

А. О. Рубан
Консолідація українського суспільства як вагомий чинник зміцнення державного суверенітету в умовах російсько-української війни

С. В. Степаненко
Напрями удосконалення митного контролю та переміщення товарів через митний кордон України

А. В. Шемчук
Політико-правові засади забезпечення політичної безпеки України

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

К. В. Бринюк
Основні форми управлінської комунікації в органах влади з метою дотримання гендерних вимірів

Т. А. Грищенко, Д. П. Ожерельєва
Виклики епохи «пост-правди» як каталізатор трансформацій у політичній атмосфері США

Ю. В. Завгородня
Різновиди політичних конфліктів у кіберпросторі

М. Г. Карпушина, Р. В. Вереша, М. О. Чукмасова
Окремі аспекти міжнародного клінічного протоколу та відповідальності медичних працівників

О. В. Косов, Л. І. Кормич
Швейцарський досвід цифрової трансформації публічного управління (до розумного уряду): покращення співпраці органів влади з громадою

С. К. Костючков
Формування політичного бренду території засобами мас-медіа в умовах російсько-української війни (на прикладі Херсонщини)

Т. М. Краснопольська, І. М. Милосердна
Індигенна демократія: від концептуалізації до інституціоналізації

І. О. Кресіна, К. М. Вітман
Міжнародно-правові засади диференційованої мовної політики в Європі

А. В. Кройтор
Роль консолідації еліти в процесі демократичного транзиту в Україні

Е. В. Мамонтова
Публічна аналітика як феномен медіа-дискурсу російсько-української війни

А. О. Сіленко, І. І. Залєвська
Соціально-психологічні фактори поведінки особистості в умовах вибухонебезпеки

А. І. Сушко, А. М. Прохоренко
Основні тенденції розвитку сімейної та молодіжної політики України: сучасні перспективи та виклики

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА БЕЗПЕКИ

М. О. Думчиков
Аналіз міжнародних нормативних актів в сфері встановлення кримінальної відповідальності за суспільно небезпечні діяння вчиненні в кіберпросторі

Ю. А. Кокарча
Трансформація інформаційного законодавства в процесі інтеграції до ЄС

В. А. Ліпкан
Геостратегія сучасного Китаю: на прикладі Ірану

В. В. Мироненко
Політичні властивості ракетно-ядерних програм як форми регулювання міжнародних безпекових відносин

Ю. О. Седляр, В. М. Ярошенко
Зовнішня політики держав: теоретичні засади дослідження питання

Ю. В. Цуркаленко
Поліцейські профілактичні заходи: необхідність їх активного впровадження в умовах євроінтеграції та проблеми реалізації

Ю. М. Манелюк, Н. В. Чубур
Вплив глобалізаційних процесів на трансформацію національної держави

В. П. Таркін
Особливості інформаційної війни РФ та український спротив

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА

А. В. Гарбінська-Руденко, А. О. Майборода, Б. А. Казімірова
Правові аспекти відповідальності за порушення бюджетного законодавства

Н. В. Дараганова
Адміністративна відповідальність за порушення вимог законодавства про охорону праці: шляхи удосконалення

Л. І. Мазуренко
Основні засади державної політики у сфері соціального захисту військовослужбовців: нормативно-правове забезпечення

А. Ю. Ужитчак
Поняття, напрями, завдання кримінально-правової політики держави

О. С. Ховпун, Ю. Опімах
Представництво інтересів особи, яка перебуває у міжнародному розшуку

Актуальні проблеми політики №72\2023

Актуальні проблеми політики №72/2023

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

С. В. Ківалов
Формування кадрового потенціалу закладами вищої освіти в умовах війни

І. П. Андрусяк
Сексуальне насильство як вид домашнього насильства: активізація правових аспектів

В. М. Мельник
Ідеї міжнародної правосуб’єктності в політичній діяльності та нормативних актах імператора Константина Великого

М. А. Панфьорова
Організація державної влади в Україні: історико-правовий аналіз

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХТА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

Н. А. Гербут, О. Д. Попов
Абсентеїзм на виборах до європейського парламенту: досвід для України в контексті європейської інтеграції

Ю. В. Завгородня
Історія становлення кібервійни як складової політичного процесу

Ю.-А. І. Никорович
Аналітичні центри як суб'єкти політичного процесу

І. О. Продан
Євроінтеграційний вектор української антикорупційної політики

А. І. Сушко, А. М. Прохоренко
Політична пропаганда як складова інформативно-комунікативної діяльності органів державної влади

О. О. Чорний
YouTube-канали воєнно-політичного сегмента як елемент українського громадянського суспільства

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИМІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА БЕЗПЕКИ

L. I. Kormych, T. M. Krasnopolska, A. V. Pekhnik
Soft power instruments in the system of ensuring national security

L. Ya. Kornat, N. Senchakevych
State communications as a basis for countering russian propaganda

Ю. П. Мателешко
Напрями та інституції «м’якого» впливу Китаю в Україні

В. С. Нікіфоренко, А. В. Віхтюк
Оцінка безпекового середовища на державному кордоні України та прогноз його подальшого розвитку

Н. І. Субот
Міжнародний досвід протидії контрабанді трансплантаційних органів та інших анатомічних матеріалів людини

М. В. Томашевська
Акції протесту проти Брексіту в медіа-дискурсі Великої Британії (червень 2016–2020 роки)

Л. С. Хорішко
Публічна дипломатія України в країнах Африки у контексті викликів сьогодення

І. І. Климчук, С. Ю. Орлов
Контрольно-моніторинговий механізм у сфері захисту прав людини Ради Європи: інституційний вимір

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА

В. М. Братковський, К. А. Гурковська
Шляхи вдосконалення здійснення судового контролю в адміністративних справах щодо спорів, що виникають у сфері публічної служби

А. І. Омельченко
Публічне адміністрування правового режиму підводної культурної спадщини

А. О. Покровська
Феномен «мовчазного партнерства» держави при реалізації кредитором способів самозахисту в договірних відносинах

2023

Актуальні проблеми політики №71\2023

 

Актуальні проблеми політики №72\2023

 


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"