Актуальні проблеми політики №69\2022

Актуальні проблеми політики №69/2022

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Л. І. Кормич, А. І. Кормич
Вдосконалення публічного управління в Україні в контексті діджиталізації: теоретичний аспект

Т. М. Краснопольська, І. М. Милосердна
Цифрова дипломатія як основа нової публічної дипломатії

М. Б. Майка, І. Г. Гакало
Управління публічними фінансовими та економічними ресурсами як завдання державної служби

Ю. М. Манелюк, Д. Г. Пащенко
Антисемітизм як політична ідеологія: витоки і сучасність

У. В. Мовчан
Методологічні підходи до здійснення стратегічного планування політико-правового розвитку держави

А. О. Рубан
Теоретико-методологічні основи формування української ідентичності як фактору соціально-політичних змін сучасності

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

С. М. Наумкіна, П. Л. Гайдаєнко
Роль харизматичної сигналізації у контексті політичного лідерства в соціальних мережах

В. А. Воробйов
Інституційні детермінанти політичного представництва: партії, парламент, масмедіа

Ю. В. Завгородня
Трансформаційні уявлення про конфлікт в політичних процесах

О. О. Заславська, О. А. Посвістак, В. В. Налімова
Новий популізм як технологія політичного маркетингу політичних партій

Ю. А. Кокарча
Деструктивний вплив нових форм активності в соціальних мережах на політичну культуру

І. І. Петренко, О. І. Салтовський, В. М. Федорченко, В. В. Колюх
Особливості оцінювання публічної політики: уроки для України

А. М. Прохоренко
Ресурси впливу політичного відеоблогу на стан політичної культури

А. О. Сіленко, Н. В. Крук
Дистанційна освіта: альтернатива чи додаткові можливості традиційної освіти?

А. Б. Стичинська
Військово-політичне прогнозування як умова забезпечення національної безпеки держави

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА БЕЗПЕКИ

І. В. Габро, О. В. Шевчук
Інструменти екологічної дипломатії ЄС

О. Б. Соколовський
Особливості транскордонної співпраці України та Словаччини

Д. А. Чижов
Міжнародні стандарти забезпечення прав людини у сфері національної безпеки

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА

Ю. В. Брайко
Неправомірна вигода як предмет зловживання владою або службовим становищем

С. О. Грицай
Цифрова гривня – становлення

А. М. Соцький
Процесуальний статус представника персоналу органу пробації в кримінальному провадженні

Н. В. Шелевер
Реалізація принципу соціальної справедливості у відносинах із соціальної підтримки населення в умовах пандемії COVID-19: досвід України та держав – членів Європейського Союзу

2022

Актуальні проблеми політики №69\2022

 

Актуальні проблеми політики №68\2021

Актуальні проблеми політики №68/2021

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Kh. R. Martsikhiv, V. Yu. Voitovych
The concept and typology of political parties and party systems

Д. Ю. Войцехівська
Право на здійснення релігійних обрядів під час проходження військової служби представниками національних меншин Російської імперії (ХІХ – поч. ХХ ст.)

Л. І. Кормич, К. В. Савон
Символічний аспект іміджу держави в політичній комунікації

Л. Дж. Магеррамова
Стратегия внешней политики Азербайджана

В. В. Мироненко
Науково-теоретичне осмислення проблем розповсюдження ядерної зброї у підходах західних вчених

О. О. Онищенко
Політичні технології іміджбілдингу – створення бренду

А. Ю. Ужитчак
Історичний досвід попередження у зарубіжних країнах злочинів, що вчиняються неповнолітніми

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

К. М. Вітман, А. І. Кормич
Відеоблоги як інноваційний засіб політичної комунікації

М. В. Зєнкін
Проблема державного устрою і поділу влади в теорії Б. М. Чичеріна

М. А. Крутько
Організаційно-правові та матеріально-фінансові засади функціонування місцевого самоврядування в Україні. Проблемні питання реалізації права колективної участі громади у вирішенні питань, що становлять предмет їх відання

Е. В. Мамонтова
Регалії верховної влади як інструменти легітимації політичного порядку

А. В. Пехник, Ю. В. Завгородня
Сучасні загрози кібертехнологій у політичному процесі

О. В. Шевчук
Політична маніпуляція: поняття, концепції, механізм реалізації

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА БЕЗПЕКИ

Г. В. Воробйова, С. С. Зозуля
Зарубіжні тренди соціальної політики захисту ветеранів

А. А. Гриценко
Роль стратегічного мислення у зовнішньополітичному плануванні та управлінні

І. М. Милосердна, Т. М. Краснопольська
Інтереси США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні: кінець ХХ – початок ХХІ століття

M. A. Polovyi, Amiran Khevtsuriani
The nature and varieties of separatism in the modern world

O. Ya. Cheban
The impact of the Iranian presidents on Tehran’s nuclear policy

Авторам

 

Вчені-політологи та вчені-юристи згуртувалися. Разом ми сильніші!

У цей скрутний час ми, наукова спільнота України, повинні бути згуртованими, бо наша сила – у єдності. Саме тому фахові журнали об’єдналися, щоб забезпечити безперервність наукової діяльності. Видання «Актуальні проблеми політики» безумовно підтримує цю ініціативу. 

Кожен, хто опублікує статтю в одному із зазначених нижче видань після 1 вересня 2022 року на загальних умовах зі сплатою публікаційного внеску, матиме можливість двічі впродовж поточного року та до кінця 2023 року безоплатно опублікувати свій доробок у наступних номерах цього самого журналу.

Наразі в період воєнного стану в Україні триває набір статей до 30 вересня лише у 5 видань з політичних наук:

- Politicus;

- Китаєзнавчі дослідження;

Актуальні проблеми філософії та соціології

- Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Політичні науки та публічне управління;

Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право

Та у 18 видань з юридичних наук:

Юридичний науковий електронний журнал

- Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права;

Юридичний бюлетень;

- Південноукраїнський правничий часопис;

- Українська поліцеїстика: теорія, законодавство, практика;

- Екологічне право;

- Law. State. Technology;

- Нове українське право;

- Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право;

- Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція»;

Право і суспільство

Ампаро; 

Прикарпатський юридичний вісник

Науковий вісник публічного та приватного права

Юридичний вісник; 

- Правові новели;

Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки;

- Публічне право.

Інформація про можливість подання статті в «Актуальні проблеми політики» з’явиться на цій сторінці пізніше. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями сторінки.

Актуальні проблеми політики №67\2021

Актуальні проблеми політики №67/2021

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Л. І. Кормич, А. І. Кормич
Концептуальні засади реформи публічної влади і управління та впровадження моделі «сервісної держави» в Україні

Г. І. Луцишин, М. П. Гетьманчук
Дослідження питання національної консолідації теоретиками українського націоналізму

О. О. Онищенко
Політичні технології та моральний вибір: етичні точки зіткнення

А. В. Пехник, Ю. В. Завгородня, А. В. Кройтор
Трансформаційні процеси освітньої діяльності в умовах COVID-19

В. А. Явір
Політико-правова система крізь призму системного підходу

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

Нигяр Агаева
Влияние социально-экономических реформ на формирование современной семьи (на примере Азербайджанской Республики)

М. М. Богаченко
Сучасні наукові концепції політичного менеджменту

Н. Ю. Горбенко
Медіатизація та вплив ЗМІ на політичний порядок денний

О. В. Єгорова
Проблеми формування неурядового сектору в Україні в умовах європейської інтеграції

Т. М. Краснопольська, І. М. Милосердна
Цифрові технології в механізмі взаємодії громадянського суспільства та держави

Ю. В. Левченко
Ґендерні квоти та представленість жінок в органах місцевого самоврядування в умовах реформи децентралізації

С. М. Наумкіна, К. П. Яворська
Траєкторія інституційного розвитку сучасної Росії: протистояння модернізації та традиціоналізму

О. О. Нікогосян
Політологічний аналіз місцевих виборів 2020 р. в Україні: уроки для партій і виборців

В. Є. Походєєва
Запобігання корупції в Україні крізь призму медіа: формування антикорупційного дискурсу як превентивний захід

О. О. Пучков, О. В. Уваркіна
Актуалізація особистості військового у реаліях каузальності політичних змін

К. В. Савон
Поняття «діджиталізація» в контексті цифрового уряду

В. П. Таркін
Окремі аспекти використання методів інформаційно-психологічної війни під час пандемії COVID-19

S. S. Teslenko
Political practices of transformation of East and Southeast Asia countries

N. N. Yagublu
Is libertarianism the new future? Analyzing ideological and philosophical roots of the libertarian thought in the United States

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА БЕЗПЕКИ

О. В. Данилюк
Методика раннього виявлення гібридних загроз в умовах агентурних заходів впливу РФ

N. O. Konopka, T. L. Strykhotskyi
Cultural diplomacy of the Kingdom of Saudi Arabia in the context of the Vision 2030 strategy implementation

В. Т. Хакімова
Європейський Союз в епоху постправди: діяльність East StratCom Task Force

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИМІЖНАРОДНОГО ПРАВА

М. Л. Логвиненко
Природа міжнародного приватного права та його місце у правовій системі

Ю. Е. Мамедов
Концепція прав дитини в ісламській правовій системі

О. Б. Соколовський
Особливості захисту прав національних меншин у Республіці Польща

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА

Н. А. Мирошниченко, Н. В. Басалюк
Покарання за злочини: новий концепт


Copyright © 2011-2022. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"