Актуальні проблеми політики №66\2020

Актуальні проблеми політики №66/2020

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

С. В. Ківалов Інформаційно-комунікаційний чинник сучасної політики та його роль у сфері освіти

О. В. Шевчук Індиферентність політичних технологій: структурний і функціональний виміри

О. О. Онищенко Тенденції та критерії впровадження виборчих технологій в Україні

І. С. Сиводєд Криміналістична класифікація вбивств військовослужбовців під час особливого періоду

Н. Р. Смірнова Муніципальні веб-сайти як інструмент сучасного урядування

О. В. Аліксійчук Оцінювання ефективності регіональної соціальної політики: теоретико-методологічні моделі

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

В. В. Гайтан Транскордонне співробітництво в контексті децентралізації місцевого самоврядування: політико-правовий аспект

А. В. Іванова Політико-правовий стан західної моделі політичної толерантності в умовах кризи

Т. М. Краснопольська, І. М. Милосердна Компоненти електронної демократії в умовах переходу до електронного правління

Е. В. Мамонтова, О. О. Ковальова Клієнтелізм як політико-психологічний феномен

Ю. П. Мельник Політична відповідальність суб’єктів виборчого процесу

В. О. Пашков Політика у сфері вищої освіти Іспанії за часів диктатури Ф. Франко

М. М. Бурдюг Чинники зростання популізму в умовах ліберальної демократії

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА БЕЗПЕКИ

Б. В. Сулим Українсько-австрійські відносини крізь призму взаємовідносин із Федеративною Республікою Німеччина

М. В. Яковлєв Минуле як відображення концепцій сучасності в міжнародних відносинах: обмеження та можливості презентизму

К. В. Савон Вплив політики «м’якої сили» на імідж держави

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА

Г. В. Берченко Застереження Конституційного суду України як елемент процедури внесення змін до Конституції України

Р. М. Кондратенко Роль публичной дипломатии в украинско-белорусских отношениях

К. М. Мішеглина Європейські стандарти морської політики та розвиток морської доктрини України

2020

Актуальні проблеми політики №65\2020

 

Актуальні проблеми політики №66\2020

2010

Актуальні проблеми політики №39\2010


Актуальні проблеми політики №40\2010

Актуальні проблеми політики №65\2020

Актуальні проблеми політики №65/2020

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Ш. Ф. Ахмедова Человеческий фактор в политических конфликтах как источник информации

Ю. В. Завгородня Форми впливу на політичний конфлікт: теоретичний аналіз

Л. І. Кормич, А. І. Кормич Варіативні можливості реформування вищої освіти України в європейському контексті

Л. П. Шумна, І. А. Городецька, О. С. Дудченко Правові засади функціонування колегій міністерств радянської України в 1950–1970-х роках

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

А. М. Вайєр, А. В. Іванова Політичні технології як чинник процесу демократизації громадянського суспільства

А. В. Козьміних Інформаційні механізми євроінтеграційної політики України

О. В. Максимчук, С. С. Бондар Роль мас-медіа у формуванні політичних міфів

Е. В. Мамонтова, Є. Ю. Пєлєвін Наука і політика: етичні точки зіткнення

І. Ф. Новосельський Політико-правові засади функціонування нових медіа: світовий досвід та Україна

А. В. Пехник, А. В. Кройтор Реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні в контексті становлення громадянського суспільства

А. О. Сіленко, Н. В. Крук ВІдкритий уряд: досвід Сполучених Штатів Америки та європейських країн

Н. О. Стеблина Репрезентація політичних акторів у цифровому політичному дискурсі України у 2019 році: формальний аналіз

А. І. Сушко, О. О. Каретна Формування політичної культури в період модернізму

О. М. Чубатенко Трансформація виборчих технологій у процесі формування інформаційного суспільства

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА БЕЗПЕКИ

Кан Ден Сік Міжкорейські відносини: сучасний огляд

О. В. Кокорєв Визначення особливостей стану ліберальної демократії як передумова оцінки її якості в «молодих демократіях» ЄС

С. К. Костючков Пандемія короновірусної хвороби-2020: біополітична інтерпретація

В. І. Мельник Поняття та особливості адміністративно-правового механізму забезпечення функціонування системи економічної безпеки України

І. М. Милосердна, Т. М. Краснопольська Азіатсько-Тихоокеанський регіон та проєкти його розвитку: кінець ХХ – початок ХХІ століття

М. А. Семенкова Міжнародні міграційні процеси як інструмент гібридного впливу: стан вивчення проблеми

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

О. П. Гуйван, П. Д. Гуйван Правові гарантії вільного виявлення поглядів і думок у засобах масової інформації

N. M. Oleksiuk Principles of peacekeeping in NATO’s legal framework

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА

Г. А. Гончаренко Громадський контроль за сектором безпеки: адміністративно-правові засади, суб’єкти та проблеми реалізації

Актуальні проблеми політики №40\2010

Актуальні проблеми політики №40/2010

Титульна сторінка

Зміст

Кормич Л. І. Соціальні пріоритети сучасного виборчого процесу в Україні: обумовленість і наслідки

Вітман К. М. Сучасні наукові підходи до вдосконалення державної етнонаціональної політики Російської Федерації

Ківалова Т. С. Особливості відшкодування шкоди як способу захисту прав інтелектуальної власності

Дунаєва Л. М. Порівняльний аналіз середньовічної візантійської (орієнтально- православної) та окцидентально-католицької традицій в політико-правовій теорії влади західноєвропейських держав

Дрьомін В. М. Інституціональна концепція злочинності як методологічна теорія

Кормич А. І. Місце правової доктрини солідаризму у становленні сучасної демократії

Яковлев Д. В. Політичні дебати як засіб раціоналізації політичної взаємодії

Лужанський А. В. Конституційна природа права на доступ до правосуддя в Україні

Афанасьєва М. В. Виборча інженерія як законодавче проектування

Стефанов С. О., Глуханчук О. В., Катаева Е. В. Деякі особливості провадження у справах про адміністративне видворення та розміщення у пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства

Завальнюк І. В. Модель адміністративної юстиції в Україні та світі

Трачук П. А. Адміністративна реформа як різновид правової реформи

Овечко Н. В. Основні концепції визначення поняття адміністративного процесу

Бабін Б. В. Правова природа двосторонніх міждержавних програм на пострадянському просторі

Єфімов О. О. Принципи міжнародних комерційних договорів: сучасні уявлення щодо змісту і застосування

Сальман І. Ю. Земля як системоутворюючий чинник земельної та аграрної реформи: правові аспекти

Кроленко В. О. Програмне регулювання як адміністративно-правовий інститут

Клочков В. О. Досвід програмного регулювання у іноземних правових системах

Дроботов С. А. Забезпечення охоронної функції права: теоретико-методологічні аспекти дослідження

Аркуша Л. І. Деякі форми легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом

Гуртієва Л. М. Поняття та сутність моральнісних цінностей особи у сфері кримінального процесу

Мудрак І. В. Особливості комунікаційного процесу в судових дебатах у кримінальному судочинстві

Кіцен Н. В. Деякі проблеми визначення обсягу перевірки вироків, постанов, ухвал суду, які не набрали законної сили

Ягунов Д. В. Філософія пробації: трансформація поглядів на сутність та цілі поводження зі злочинцями (період до 1990-х років)

Бичкова С. С. Цивільна процесуальна характеристика окремих розпорядчих прав позивача

Форманюк В. В. Дисциплінарна відповідальність: теоретичний аналіз

Долматов І. В. До питання про принципи правового регулювання державної території в Україні

Юрійчук Є. П. Електоральна легітимність та легітимація влади: термінологічно-концептуальні аспекти

Цесар І. А. Проблеми реалізації теорії поділу влади в сучасних умовах: правовий аспект

Телелим І. В. Політічна система суспільства: ліберальний проект для України

Ніколаєнко Н. О. Адміністративний ресурс як політична технологія: питання класифікації

Мацкевич Р. М. Співвідношення політичної участі і політичного функціонування у політичному процесі

Слабчук Т. А. Жіноче політичне лідерство в контексті гендерної асиметрії української політики на етапі розбудови демократичного суспільства

Котова Л. В. Опозиційна діяльність: поняття, основні риси, перспективи

Піщевська Е. В. Забезпечення інформаційної безпеки у сучасному світі

Карагіоз Р. С. Сучасні засоби досягнення політичної згоди

Ломжець Ю. В. Організаційна структура сучасної форми парламентської культури

Дубас О. П. Информационное противоборство: современные тенденции развития

Рогатіна Л. П. Інформаційна відкритість влади як фактор ефективного функціонування системи громадянського контролю

Нєнов І. Г. Формування кредиту довіри до публічної особистості

Бондарева А. Ф. Розвиток друкованих ЗМІ в країнах з перехідною економікою: досвід Польщі і Болгарії

Виходець О. М. Журналістська дисципліна в політичній культурі

Вільчинська І. Ю. Політична соціалізація як поєднання внутрішніх і зовнішніхтчинників мотивації особистості

Ряшко В. І. Актуальні проблеми національно-патріотичного виховання майбутніх правоохоронців

Темченко О. В.
Механізм реалізації соціальної функції української держави у сфері охорони дитинства

Лінник Н. В. Становлення міжнародно-правового захисту економічних прав дитини

Апселямова А. І. Національний рух кримськотатарського народу та його інститути як суб'єкти міжетнічних комунікацій в АРК

Дикун І. М. Теорія плюралістичної демократії: сучасні підходи та головні ознаки

Тельник М. В. Основні причини кризового стану сучасного політичного процесу української національної держави

Куспляк І. С. Основні теоретичні підходи до поняття "електронне урядування": порівняльний аналіз

Проноза І. І. Психологічний аспект формування політичної свідомості, як складової політичної культури молоді

Ростецька С. І., Єремчук М. О. Теоретичні підходи до поняття та змісту управління політичним конфліктом

Головач Н. А. Діяльність інститутів громадянського суспільства щодо реалізації концепції сталого розвитку

Капустіна Н. Б. Аналіз суспільного життя крізь призму уявлень М. Фуко: від "археології знання" до "генеалогії влади"

Мазуренко Л. І. Наукові досягнення вітчизняних і зарубіжних науковців у дослідженні державної політики щодо підтримки малого і середнього бізнесу

Дзевелюк А. В. Основні напрямки науково-правової творчості М. Ю. Чижова: загальна характеристика

Анохін О. М. Коран і "Сахіх" Аль-Бухарі про основи судової діяльності

Попсуєнко Л. О. Кодекс Феодосія – нормативне підґрунтя для подальшого розвитку візантійського права

Тимошенко В. О. Початкові етапи формування правових засобів захисту політичної влади на території України

Єпур М. В. Покарання за злочини проти євреїв та за злочини євреїв у Великому князівстві литовському

Крумаленко М. В. Правовий статус циган у Великому князівстві Литовському

Горяга О. В. Еволюція соціально-політичного світогляду козацької старшини у другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.

Шевчук-Бєла Я. В. Правове положення циган Малоросії та інших земель Російської імперії у XVIII-XIX століттях

Петришина Л. В. "Жіноче питання" в діяльності Кирило-Мефодіївського товариства

Юрій І. А. Градоначальництво як суб'єкт охорони правопорядку на півдні Російської імперії у ХІХ ст.

Філінюк І. Г. Санкції у канонічному праві та особливості їх застосування церковними судами у Російській імперії (середина ХІХ – початок ХХ ст.)

Продіус К. В. Cтановлення системи правосуддя у справах неповнолітніх (ХІХ – поч. ХХ ст.)

Волошкевич Г. А. Зародження правового регулювання діяльності європейських кооперативних організацій у ХІХ – на початку ХХ ст.

Лисакова Т. В. Становлення інституту народних засідателів в контексті проведення судових реформ (1922-1925РР.) на теренах Радянської України

Шершенькова В. А. Зміни в радянському трудовому законодавстві в 50-ті роки ХХ століття

Кальян О. С. Правове становище єврейської національної меншини в умовах української державності (1917-1920 р. р.)

Краснопольська Т. М. Гендерна асиметрія в сучасній українській державі

Пархоменко-Цироциянц С. В. Правові колізії у оподаткуванні доходів, отриманих як спадщина та подарунки

Резнік О. І. Методологічні підстави періодизації історико-правового процесу

Сафончик О. І. Підстави і порядок припинення шлюбно-сімейних правовідносин

Годованюк А. Й. Правовий вплив на впровадження маловідходних технологій, енергозберігаючої техніки та виробництво безпечної продукції

Тарасишина О. М. Справедливість і толерантність – якості судді в Україні

Польовий М.А. Системні характеристики політичного процесу

Злакоман І.М. Особливості угод про спільний розподіл продукції як форми реалізації інвестиційних проектів в Україні

Короткий Т. Р. Комплексний аналіз правових форм співробітництва держав з охорони морського середовища

Храпенко О. О. До питання щодо становлення прокурорського нагляду в сфері захисту прав неповнолітніх після Судової реформи 1864 року

Стратонов В. М. Вплив євроінтеграційних процесів на реформування кримінально-процесуального законодавства України

НАШІ АВТОРИ


Copyright © 2011-2021. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"