2020

Актуальні проблеми політики №65\2020


Актуальні проблеми політики №65\2020

Актуальні проблеми політики №65/2020

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Ш. Ф. Ахмедова Человеческий фактор в политических конфликтах как источник информации

Ю. В. Завгородня Форми впливу на політичний конфлікт: теоретичний аналіз

Л. І. Кормич, А. І. Кормич Варіативні можливості реформування вищої освіти України в європейському контексті

Л. П. Шумна, І. А. Городецька, О. С. Дудченко Правові засади функціонування колегій міністерств радянської України в 1950–1970-х роках

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

А. М. Вайєр, А. В. Іванова Політичні технології як чинник процесу демократизації громадянського суспільства

А. В. Козьміних Інформаційні механізми євроінтеграційної політики України

О. В. Максимчук, С. С. Бондар Роль мас-медіа у формуванні політичних міфів

Е. В. Мамонтова, Є. Ю. Пєлєвін Наука і політика: етичні точки зіткнення

І. Ф. Новосельський Політико-правові засади функціонування нових медіа: світовий досвід та Україна

А. В. Пехник, А. В. Кройтор Реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні в контексті становлення громадянського суспільства

А. О. Сіленко, Н. В. Крук ВІдкритий уряд: досвід Сполучених Штатів Америки та європейських країн

Н. О. Стеблина Репрезентація політичних акторів у цифровому політичному дискурсі України у 2019 році: формальний аналіз

А. І. Сушко, О. О. Каретна Формування політичної культури в період модернізму

О. М. Чубатенко Трансформація виборчих технологій у процесі формування інформаційного суспільства

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА БЕЗПЕКИ

Кан Ден Сік Міжкорейські відносини: сучасний огляд

О. В. Кокорєв Визначення особливостей стану ліберальної демократії як передумова оцінки її якості в «молодих демократіях» ЄС

С. К. Костючков Пандемія короновірусної хвороби-2020: біополітична інтерпретація

В. І. Мельник Поняття та особливості адміністративно-правового механізму забезпечення функціонування системи економічної безпеки України

І. М. Милосердна, Т. М. Краснопольська Азіатсько-Тихоокеанський регіон та проєкти його розвитку: кінець ХХ – початок ХХІ століття

М. А. Семенкова Міжнародні міграційні процеси як інструмент гібридного впливу: стан вивчення проблеми

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

О. П. Гуйван, П. Д. Гуйван Правові гарантії вільного виявлення поглядів і думок у засобах масової інформації

N. M. Oleksiuk Principles of peacekeeping in NATO’s legal framework

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА

Г. А. Гончаренко Громадський контроль за сектором безпеки: адміністративно-правові засади, суб’єкти та проблеми реалізації

Актуальні проблеми політики №40\2010

Актуальні проблеми політики №40/2010

Титульна сторінка

Зміст

Кормич Л. І. Соціальні пріоритети сучасного виборчого процесу в Україні: обумовленість і наслідки

Вітман К. М. Сучасні наукові підходи до вдосконалення державної етнонаціональної політики Російської Федерації

Ківалова Т. С. Особливості відшкодування шкоди як способу захисту прав інтелектуальної власності

Дунаєва Л. М. Порівняльний аналіз середньовічної візантійської (орієнтально- православної) та окцидентально-католицької традицій в політико-правовій теорії влади західноєвропейських держав

Дрьомін В. М. Інституціональна концепція злочинності як методологічна теорія

Кормич А. І. Місце правової доктрини солідаризму у становленні сучасної демократії

Яковлев Д. В. Політичні дебати як засіб раціоналізації політичної взаємодії

Лужанський А. В. Конституційна природа права на доступ до правосуддя в Україні

Афанасьєва М. В. Виборча інженерія як законодавче проектування

Стефанов С. О., Глуханчук О. В., Катаева Е. В. Деякі особливості провадження у справах про адміністративне видворення та розміщення у пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства

Завальнюк І. В. Модель адміністративної юстиції в Україні та світі

Трачук П. А. Адміністративна реформа як різновид правової реформи

Овечко Н. В. Основні концепції визначення поняття адміністративного процесу

Бабін Б. В. Правова природа двосторонніх міждержавних програм на пострадянському просторі

Єфімов О. О. Принципи міжнародних комерційних договорів: сучасні уявлення щодо змісту і застосування

Сальман І. Ю. Земля як системоутворюючий чинник земельної та аграрної реформи: правові аспекти

Кроленко В. О. Програмне регулювання як адміністративно-правовий інститут

Клочков В. О. Досвід програмного регулювання у іноземних правових системах

Дроботов С. А. Забезпечення охоронної функції права: теоретико-методологічні аспекти дослідження

Аркуша Л. І. Деякі форми легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом

Гуртієва Л. М. Поняття та сутність моральнісних цінностей особи у сфері кримінального процесу

Мудрак І. В. Особливості комунікаційного процесу в судових дебатах у кримінальному судочинстві

Кіцен Н. В. Деякі проблеми визначення обсягу перевірки вироків, постанов, ухвал суду, які не набрали законної сили

Ягунов Д. В. Філософія пробації: трансформація поглядів на сутність та цілі поводження зі злочинцями (період до 1990-х років)

Бичкова С. С. Цивільна процесуальна характеристика окремих розпорядчих прав позивача

Форманюк В. В. Дисциплінарна відповідальність: теоретичний аналіз

Долматов І. В. До питання про принципи правового регулювання державної території в Україні

Юрійчук Є. П. Електоральна легітимність та легітимація влади: термінологічно-концептуальні аспекти

Цесар І. А. Проблеми реалізації теорії поділу влади в сучасних умовах: правовий аспект

Телелим І. В. Політічна система суспільства: ліберальний проект для України

Ніколаєнко Н. О. Адміністративний ресурс як політична технологія: питання класифікації

Мацкевич Р. М. Співвідношення політичної участі і політичного функціонування у політичному процесі

Слабчук Т. А. Жіноче політичне лідерство в контексті гендерної асиметрії української політики на етапі розбудови демократичного суспільства

Котова Л. В. Опозиційна діяльність: поняття, основні риси, перспективи

Піщевська Е. В. Забезпечення інформаційної безпеки у сучасному світі

Карагіоз Р. С. Сучасні засоби досягнення політичної згоди

Ломжець Ю. В. Організаційна структура сучасної форми парламентської культури

Дубас О. П. Информационное противоборство: современные тенденции развития

Рогатіна Л. П. Інформаційна відкритість влади як фактор ефективного функціонування системи громадянського контролю

Нєнов І. Г. Формування кредиту довіри до публічної особистості

Бондарева А. Ф. Розвиток друкованих ЗМІ в країнах з перехідною економікою: досвід Польщі і Болгарії

Виходець О. М. Журналістська дисципліна в політичній культурі

Вільчинська І. Ю. Політична соціалізація як поєднання внутрішніх і зовнішніхтчинників мотивації особистості

Ряшко В. І. Актуальні проблеми національно-патріотичного виховання майбутніх правоохоронців

Темченко О. В.
Механізм реалізації соціальної функції української держави у сфері охорони дитинства

Лінник Н. В. Становлення міжнародно-правового захисту економічних прав дитини

Апселямова А. І. Національний рух кримськотатарського народу та його інститути як суб'єкти міжетнічних комунікацій в АРК

Дикун І. М. Теорія плюралістичної демократії: сучасні підходи та головні ознаки

Тельник М. В. Основні причини кризового стану сучасного політичного процесу української національної держави

Куспляк І. С. Основні теоретичні підходи до поняття "електронне урядування": порівняльний аналіз

Проноза І. І. Психологічний аспект формування політичної свідомості, як складової політичної культури молоді

Ростецька С. І., Єремчук М. О. Теоретичні підходи до поняття та змісту управління політичним конфліктом

Головач Н. А. Діяльність інститутів громадянського суспільства щодо реалізації концепції сталого розвитку

Капустіна Н. Б. Аналіз суспільного життя крізь призму уявлень М. Фуко: від "археології знання" до "генеалогії влади"

Мазуренко Л. І. Наукові досягнення вітчизняних і зарубіжних науковців у дослідженні державної політики щодо підтримки малого і середнього бізнесу

Дзевелюк А. В. Основні напрямки науково-правової творчості М. Ю. Чижова: загальна характеристика

Анохін О. М. Коран і "Сахіх" Аль-Бухарі про основи судової діяльності

Попсуєнко Л. О. Кодекс Феодосія – нормативне підґрунтя для подальшого розвитку візантійського права

Тимошенко В. О. Початкові етапи формування правових засобів захисту політичної влади на території України

Єпур М. В. Покарання за злочини проти євреїв та за злочини євреїв у Великому князівстві литовському

Крумаленко М. В. Правовий статус циган у Великому князівстві Литовському

Горяга О. В. Еволюція соціально-політичного світогляду козацької старшини у другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.

Шевчук-Бєла Я. В. Правове положення циган Малоросії та інших земель Російської імперії у XVIII-XIX століттях

Петришина Л. В. "Жіноче питання" в діяльності Кирило-Мефодіївського товариства

Юрій І. А. Градоначальництво як суб'єкт охорони правопорядку на півдні Російської імперії у ХІХ ст.

Філінюк І. Г. Санкції у канонічному праві та особливості їх застосування церковними судами у Російській імперії (середина ХІХ – початок ХХ ст.)

Продіус К. В. Cтановлення системи правосуддя у справах неповнолітніх (ХІХ – поч. ХХ ст.)

Волошкевич Г. А. Зародження правового регулювання діяльності європейських кооперативних організацій у ХІХ – на початку ХХ ст.

Лисакова Т. В. Становлення інституту народних засідателів в контексті проведення судових реформ (1922-1925РР.) на теренах Радянської України

Шершенькова В. А. Зміни в радянському трудовому законодавстві в 50-ті роки ХХ століття

Кальян О. С. Правове становище єврейської національної меншини в умовах української державності (1917-1920 р. р.)

Краснопольська Т. М. Гендерна асиметрія в сучасній українській державі

Пархоменко-Цироциянц С. В. Правові колізії у оподаткуванні доходів, отриманих як спадщина та подарунки

Резнік О. І. Методологічні підстави періодизації історико-правового процесу

Сафончик О. І. Підстави і порядок припинення шлюбно-сімейних правовідносин

Годованюк А. Й. Правовий вплив на впровадження маловідходних технологій, енергозберігаючої техніки та виробництво безпечної продукції

Тарасишина О. М. Справедливість і толерантність – якості судді в Україні

Польовий М.А. Системні характеристики політичного процесу

Злакоман І.М. Особливості угод про спільний розподіл продукції як форми реалізації інвестиційних проектів в Україні

Короткий Т. Р. Комплексний аналіз правових форм співробітництва держав з охорони морського середовища

Храпенко О. О. До питання щодо становлення прокурорського нагляду в сфері захисту прав неповнолітніх після Судової реформи 1864 року

Стратонов В. М. Вплив євроінтеграційних процесів на реформування кримінально-процесуального законодавства України

НАШІ АВТОРИ

2010

Актуальні проблеми політики №39\2010


Актуальні проблеми політики №40\2010

Актуальні проблеми політики №39\2010

Актуальні проблеми політики №39/2010

Титульна сторінка

Зміст

 

Ківалов С. В. Професіоналізм як об’єкт наукового аналізу

Кормич Л. І. Гендерна складова ефективності державної політики

Наумкіна С. М., Жаровцева Т. Г. Основні підходи до сучасного виміру демократії

Вітман К. М. Переваги інституту національно-культурної автономії та особливості його втілення у законодавстві окремих країн пострадянського та постсоціалістичного простору

Копієвська О. Р. Проблеми реалізації культурної функції держави в контексті національних інтересів України

Кормич Б. А. Основні принципи правового регулювання діяльності із захисту інформації

Єзеров А. А. Узгодження нормативно-правових актів та дій суб’єктів конституційних правовідносин як засіб здійснення впливу на конституційний конфліктний процес

Трофімова Л. В. Про визначення дефініції «фінансова політика»

Нестеренко А. С. Функції фінансів та їх значення на сучасному етапі розвитку держави

Кормич А. І. Роль політичної системи в забезпеченні сталого розвитку

Пехник А. В. Виникнення та розвиток концепції соціальної держави

Польовий М. А. Особливості історичного підходу та методу в гуманітарних науках

Смазнова І. С. Філософсько-правова оцінка проблеми міжнародного тероризму

Доді К. В. Сучасні проблеми імплементації міжнародних норм, що регулюють неміжнародні збройні конфлікти в деяких країнах СНД

Ціцуашвілі Н. І. Взаємовідносини Росії та України: трансформація політичного тиску в етнополітичний

Садова С. О. Політична філософія як наукова категорія оцінки політичного процесу

Ковадло Н. П. Реверсні тенденції демократизації: особливості політичного дискурсу в сучасній Україні

Козачук Д. А. Заохочення як метод державного управління: поняття та види

Козьміних А. В. Адвокатура як об'єкт і суб'єкт громадянського суспільства

Виходець О. М. Соціальні комунікації в культурі організації

Мацкевич Р. М. Технології лобіювання інтересів малого та середнього бізнесу

Дикун І. М. Специфічні особливості партійної системи в Україні

Петраков М. О. Інституційні ресурси забезпечення морального потенціалу політичної взаємодії

Кисіль Ю. М. Держава як інститут соціальної безпеки: політологічний аспект

Хочь І. Х. Інформаційні ресурси політичної влади та державна політика у сфері інформатизації

Богдан О. І. Планування в сфері технічного захисту інформації

Осін В. В. Ще раз до питання про ігрову основу політичної науки

Богданов В. С., Харченко О. В. Інституційні механізми формування статусних ієрархій та особливості їх прояву в умовах сучасної України

Боженко А. М. Політичний дискурс як засіб упорядкування життя соціуму

Карагіоз Р. С. Комунікативні дії як засіб досягнення взаємопорозуміння учасників політичного процесу

Краснопольська Т. М. Поняття гендеру: становлення та основні концепції

Петришина Л. В. Правовий статус жінки Наддніпрянщини в історіографічному дискурсі ХІХ СТ.

Ібрагімова Г. І. Жіноче питання в азербайджанській літературно-суспільній думці

Яровенко Л. О. Політичне право: поняття та статус

Манько Д. Г. Модель та юридична конструкція легалізації

Бірюков Р. М. Вплив глобалізаційних процесів на формування правової політики національних держав

Лужанський А. В. Гарантії доступу до правосуддя як ознака правової держави

Чувакова Г. М. Дефектні юридичні факти як різновид правових аномалій

Авдюгін Р. Г. Плюралізм визначень поняття «правові засоби»

Ломжець Ю. В. Роль античних мислителів у виникненні та розвитку концепції розподілу влади

Дзевелюк А. В. Внесок М. Ю. Чижова у теорію кодифікації

Джафарова А. С. Оцінка причинності у філософії та кримінальному праві

Стратонов В. М. Розвиток окремої криміналістичної теорії пізнавальної діяльності

Мирбабаев М. Санкція як встановлена законом межа при призначенні покарання

Дмитрук М. М. Кримінальний проступок в еволюції правової доктрини України

Ягунов Д. В. Категорія «небезпечний злочинець» у сучасному кримінальному законодавстві зарубіжних країн

Войченко С. В. Додаткові протоколи до Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що гарантують захист прав людини в кримінально-правовій сфері

Чуваков О. А. Деякі види диверсійних актів у сучасних умовах

Алієв Маіс Навчання юристів і підвищення їх кваліфікації як частина правової реформи, проведеної в Азербайджанській Республіці

Большаков Є. В. Порівняльний аналіз апеляційного оскарження рішень судді у досудовому провадженні за законодавством зарубіжних країн

Тітков К. С. Класифікація повноважень прокурора за законодавством Російської Федерації і України

Мудрак І. В. Судове красномовство як ключовий елемент правової комунікації захисника в кримінальному процесі

Кабанов П. О. Закономірності трансформації електоральної злочинності в умовах реформування російської політичної системи

Короткий Т. Р. Теоретичні проблеми еволюції правового статусу і режиму Азовського моря

Капустін А. В. Аналіз моделей регіональної співпраці з охорони морського середовища

Платонова Є. О. Особливості правового режиму прибережних захисних смуг морів в Україні

Середа Г. Г. Морська кримінальна юрисдикція: актуальні проблеми теорії та практики

Дрьоміна-Волок Н. В. Становлення концепції міжнародного антидискримінаційного права

Бєлогубова О. О. Теоретичні проблеми відокремлення трудових відносин з іноземним елементом у самостійну сферу правового регулювання

Слюсар А. М. Міжнародно-правова регламентація права на об’єднання у професійні спілки

Козир Н. І. Етапи становлення українського законодавства в галузі реалізації земельних повноважень органами місцевого самоврядування

Сальман І. Ю. Місце земельної реформи в забезпеченні правового регулювання діяльності суб’єктів підприємництва в аграрному секторі економіки

Терлецька Л. М. Умови та порядок відшкодування збитків землевласникам та землекористувачам

Городецька І. А. Державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель як носій державно-владних функцій та повноважень

Василенко М. Д. Реєстрація та експертиза проектів технопарків в світлі господарського права

Чорненький В. В. Завдання і повноваження органів податкової міліції в сфері здійснення податкового контролю

Клименко О. С. Система управління якістю як засада оптимізації примусового виконання рішень майнового характеру державними виконавцями

Гречаний Д. М. Правове регулювання тимчасового ввезення (вивезення) транспортних засобів

Великанова М. М. Ціна як істотна умова договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт

Ільїна Ю. П. Значення «положення про нотаріальну частину» 1866 року для розвитку нотаріату в Україні

Каткова Т. Г. Історичний огляд правової регламентації захисту культурних цінностей та об’єктів під час війни та збройних конфліктів

Єфтєні Н. М. Політична участь молоді в сучасній Україні

Каретна О. О. Особливості молодіжної політичної культури

Додіна Є. Є. Запровадження релігієзнавчої експертизи в Україні

Рязанов М. Ю. Слов’янська культура як основа становлення традицій української державності

Журавель М. В. Матеріально-організаційні основи влади гетьмана в Гетьманщині в другій половині XVII – XVIII ст.

Шевчук-Бєла Я. В. Особливості керування південними колоніями Російської імперії в ХІХ столітті

Козоріз В. М. Вибори президента за законодавством України та Російської Федерації: порівняльний аналіз

Половко І. В. Методологічні та науково-правові основи вищої педагогічної освіти в Київському університеті Св. Володимира та Ніжинській гімназії вищих наук князя Безбородька

Аль-Батран Халєд Компетенція Організації Ісламська конференція

Співак В. М. Глобалізація та її вплив на національну державу і право

Форманюк В. В. Локальна правотворчість в механізмі правового регулювання суспільних відносин

Ярова Л. В. Взаємодія державних та недержавних структур в реалізації соціальних функцій

Дубас О. П. ЗМІ як інструмент політичної боротьби

Кориневич А. О. Правове регулювання енергетичного сектору Європейського Союзу

Озернюк Г. В. Рентні договори в системі цивільно-правових договорів

Ладиненко А.П. Теоретичні проблеми поняття та видів цивільно-правової відповідальності у міжнародному приватному морському праві

РЕЦЕНЗІЇ

Крестовська Н. М. Новий погляд на історію правового регулювання міжнаціональних відносин в Україні (Рецензія на книгу: Кузьменко В. Б. Міжнаціональні відносини в Радянській Україні (1917-1939 рр.): Правові аспекти: монографія / В. Б. Кузьменко, Одеський державний університет внутрішніх справ. – Одеса: ОДУВС, 2009. – 810 с.)

НАШІ АВТОРИ


Copyright © 2011-2020. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"