Актуальні проблеми політики №67\2021

Актуальні проблеми політики №67/2021

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Л. І. Кормич, А. І. Кормич
Концептуальні засади реформи публічної влади і управління та впровадження моделі «сервісної держави» в Україні

Г. І. Луцишин, М. П. Гетьманчук
Дослідження питання національної консолідації теоретиками українського націоналізму

О. О. Онищенко
Політичні технології та моральний вибір: етичні точки зіткнення

А. В. Пехник, Ю. В. Завгородня, А. В. Кройтор
Трансформаційні процеси освітньої діяльності в умовах COVID-19

В. А. Явір
Політико-правова система крізь призму системного підходу

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

Нигяр Агаева
Влияние социально-экономических реформ на формирование современной семьи (на примере Азербайджанской Республики)

М. М. Богаченко
Сучасні наукові концепції політичного менеджменту

Н. Ю. Горбенко
Медіатизація та вплив ЗМІ на політичний порядок денний

О. В. Єгорова
Проблеми формування неурядового сектору в Україні в умовах європейської інтеграції

Т. М. Краснопольська, І. М. Милосердна
Цифрові технології в механізмі взаємодії громадянського суспільства та держави

Ю. В. Левченко
Ґендерні квоти та представленість жінок в органах місцевого самоврядування в умовах реформи децентралізації

С. М. Наумкіна, К. П. Яворська
Траєкторія інституційного розвитку сучасної Росії: протистояння модернізації та традиціоналізму

О. О. Нікогосян
Політологічний аналіз місцевих виборів 2020 р. в Україні: уроки для партій і виборців

В. Є. Походєєва
Запобігання корупції в Україні крізь призму медіа: формування антикорупційного дискурсу як превентивний захід

О. О. Пучков, О. В. Уваркіна
Актуалізація особистості військового у реаліях каузальності політичних змін

К. В. Савон
Поняття «діджиталізація» в контексті цифрового уряду

В. П. Таркін
Окремі аспекти використання методів інформаційно-психологічної війни під час пандемії COVID-19

S. S. Teslenko
Political practices of transformation of East and Southeast Asia countries

N. N. Yagublu
Is libertarianism the new future? Analyzing ideological and philosophical roots of the libertarian thought in the United States

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА БЕЗПЕКИ

О. В. Данилюк
Методика раннього виявлення гібридних загроз в умовах агентурних заходів впливу РФ

N. O. Konopka, T. L. Strykhotskyi
Cultural diplomacy of the Kingdom of Saudi Arabia in the context of the Vision 2030 strategy implementation

В. Т. Хакімова
Європейський Союз в епоху постправди: діяльність East StratCom Task Force

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИМІЖНАРОДНОГО ПРАВА

М. Л. Логвиненко
Природа міжнародного приватного права та його місце у правовій системі

Ю. Е. Мамедов
Концепція прав дитини в ісламській правовій системі

О. Б. Соколовський
Особливості захисту прав національних меншин у Республіці Польща

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА

Н. А. Мирошниченко, Н. В. Басалюк
Покарання за злочини: новий концепт

2021

Актуальні проблеми політики №67\2021

 

2020

Актуальні проблеми політики №65\2020

 

Актуальні проблеми політики №66\2020

Актуальні проблеми політики №66\2020

Актуальні проблеми політики №66/2020

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

С. В. Ківалов Інформаційно-комунікаційний чинник сучасної політики та його роль у сфері освіти

О. В. Шевчук Індиферентність політичних технологій: структурний і функціональний виміри

О. О. Онищенко Тенденції та критерії впровадження виборчих технологій в Україні

І. С. Сиводєд Криміналістична класифікація вбивств військовослужбовців під час особливого періоду

Н. Р. Смірнова Муніципальні веб-сайти як інструмент сучасного урядування

О. В. Аліксійчук Оцінювання ефективності регіональної соціальної політики: теоретико-методологічні моделі

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

В. В. Гайтан Транскордонне співробітництво в контексті децентралізації місцевого самоврядування: політико-правовий аспект

А. В. Іванова Політико-правовий стан західної моделі політичної толерантності в умовах кризи

Т. М. Краснопольська, І. М. Милосердна Компоненти електронної демократії в умовах переходу до електронного правління

Е. В. Мамонтова, О. О. Ковальова Клієнтелізм як політико-психологічний феномен

Ю. П. Мельник Політична відповідальність суб’єктів виборчого процесу

В. О. Пашков Політика у сфері вищої освіти Іспанії за часів диктатури Ф. Франко

М. М. Бурдюг Чинники зростання популізму в умовах ліберальної демократії

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА БЕЗПЕКИ

Б. В. Сулим Українсько-австрійські відносини крізь призму взаємовідносин із Федеративною Республікою Німеччина

М. В. Яковлєв Минуле як відображення концепцій сучасності в міжнародних відносинах: обмеження та можливості презентизму

К. В. Савон Вплив політики «м’якої сили» на імідж держави

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА

Г. В. Берченко Застереження Конституційного суду України як елемент процедури внесення змін до Конституції України

Р. М. Кондратенко Роль публичной дипломатии в украинско-белорусских отношениях

К. М. Мішеглина Європейські стандарти морської політики та розвиток морської доктрини України

Актуальні проблеми політики №65\2020

Актуальні проблеми політики №65/2020

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

Ш. Ф. Ахмедова Человеческий фактор в политических конфликтах как источник информации

Ю. В. Завгородня Форми впливу на політичний конфлікт: теоретичний аналіз

Л. І. Кормич, А. І. Кормич Варіативні можливості реформування вищої освіти України в європейському контексті

Л. П. Шумна, І. А. Городецька, О. С. Дудченко Правові засади функціонування колегій міністерств радянської України в 1950–1970-х роках

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ

А. М. Вайєр, А. В. Іванова Політичні технології як чинник процесу демократизації громадянського суспільства

А. В. Козьміних Інформаційні механізми євроінтеграційної політики України

О. В. Максимчук, С. С. Бондар Роль мас-медіа у формуванні політичних міфів

Е. В. Мамонтова, Є. Ю. Пєлєвін Наука і політика: етичні точки зіткнення

І. Ф. Новосельський Політико-правові засади функціонування нових медіа: світовий досвід та Україна

А. В. Пехник, А. В. Кройтор Реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні в контексті становлення громадянського суспільства

А. О. Сіленко, Н. В. Крук ВІдкритий уряд: досвід Сполучених Штатів Америки та європейських країн

Н. О. Стеблина Репрезентація політичних акторів у цифровому політичному дискурсі України у 2019 році: формальний аналіз

А. І. Сушко, О. О. Каретна Формування політичної культури в період модернізму

О. М. Чубатенко Трансформація виборчих технологій у процесі формування інформаційного суспільства

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА БЕЗПЕКИ

Кан Ден Сік Міжкорейські відносини: сучасний огляд

О. В. Кокорєв Визначення особливостей стану ліберальної демократії як передумова оцінки її якості в «молодих демократіях» ЄС

С. К. Костючков Пандемія короновірусної хвороби-2020: біополітична інтерпретація

В. І. Мельник Поняття та особливості адміністративно-правового механізму забезпечення функціонування системи економічної безпеки України

І. М. Милосердна, Т. М. Краснопольська Азіатсько-Тихоокеанський регіон та проєкти його розвитку: кінець ХХ – початок ХХІ століття

М. А. Семенкова Міжнародні міграційні процеси як інструмент гібридного впливу: стан вивчення проблеми

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

О. П. Гуйван, П. Д. Гуйван Правові гарантії вільного виявлення поглядів і думок у засобах масової інформації

N. M. Oleksiuk Principles of peacekeeping in NATO’s legal framework

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА

Г. А. Гончаренко Громадський контроль за сектором безпеки: адміністративно-правові засади, суб’єкти та проблеми реалізації


Copyright © 2011-2021. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"