Головна

Прикарпатський юридичний вісник №6/2016

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Грицай І. О. Загальнотеоретичний аналіз гендерного збалансування в національних парламентах

Єрмакова Г. С. Проблема взаємовідносин і трансформації права, релігії та держави: історіографічний аналіз і перспективи теоретичного дослідження

Кладченко А. О. Історична та теоретико-правова характеристика державних органів та громадських інституцій у сфері протидії та боротьби з корупцією

Федіна Н. В. Правова справедливість як засіб забезпечення соціальної цінності правових норм

Басс Д. Я. Становлення морського арбітражу на українських землях в дорадянський період

Котюк О. В. Суб’єкти громадського контролю: соціолого-правовий аналіз

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Гараджаев Д. Я. Права и обязанности судей Конституционного Суда Азербайджанской Республики и Суда Европейского Союза как элемент их статуса

Грабова Я. О. Особливості правового регулювання реалізації особою конституційного права на притулок в Україні

Ємельянова А. Г. Реалізація права народної правотворчої ініціативи за допомогою електронної петиції

Ставнійчук А. П. Сутність, зміст, істотні ознаки місцевого референдуму

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Катрич А. В. Штраф як один із видів відповідальності в господарському судочинстві

Пучковський С. В. Неустойка серед правових наслідків порушення договору

Рубан В. Г. Деякі актуальні проблеми зміни складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю

Слома В. М. Виконання зобов’язань із множинністю осіб за цивільним законодавством України

Соколовський М. В. Межі здійснення права на вихід із господарського товариства: окремі аспекти цивільно-правового регулювання

Теличко О. А., Іванюк Н. В. Правове регулювання конкубінату за сімейним законодавством України

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Гавриш Н. С., Суща Л. М. Історичні передумови формування інституту відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Гончарова І. А. Центр надання адміністративних послуг як основний суб’єкт надання адміністративних послуг (на прикладі м. Дніпро)

Дем’янчук В. А. Сучасні методологічні підходи до визначення поняття та юридичного змісту антикорупційної політики

Зливко С. В. Обґрунтування основних принципів управління у сфері виконання покарань та особливості їх реалізації в діяльності керівника

Ільницький М. П. Адміністративно-правове забезпечення доступу до адміністративних послуг у рамках електронного урядування в Україні

Ісмайлов К. Ю. Передові юридичні доктрини в інформаційному праві доби незалежності України

Кирилюк І. В. Поняття та зміст заперечення на апеляційну скаргу в адміністративному судочинстві України

Коваленко А. В. Окремі аспекти взаємодії поліції з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та громадськістю у сфері протидії злочинності

Малишко Д. В. Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері муніципального транспорту в Україні як проблема досліджень вітчизняних та зарубіжних учених-правників

Процишен М. В. Визначення об’єктів телекомунікаційного права за концепцією теорії множинних, ієрархічних гіперсистем

Пунда О. О. Адміністративно-правовий механізм забезпечення здійснення права на гідність

Савчук В. С. Держава як суб’єкт публічно-правового регулювання ринку цінних паперів в Україні

Савчук Р. М. Участь перекладача в адміністративному судочинстві: лінгвістичні, правові та організаційні питання

Сарибаєва Г. М. Систематизація адміністративного законодавства України: проблеми визначення

Сущенко Д. В. Про адміністративні процедури та адміністративні послуги в Україні

Тильчик О. В. До питання формування ефективної системи суб’єктів протидії тінізації економіки

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Андрушко А. В. Незаконне поміщення у психіатричний заклад: основні детермінанти та напрями запобігання

Бойчук А. Ю. Правове регулювання юридичної відповідальності за правопорушення у сфері охорони природи в період тоталітаризму

Кисельова М. С. Теоретико-історичні аспекти дослідження проблем геронтологічної злочинності

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Воробей О. В. Конвертаційні центри у механізмі фінансового шахрайства

Ковальов А. Г. Окремі питання участі представника потерпілого в кримінальному провадженні

Рекуненко Т. О. Використання психологічних знань у діяльності оперативного працівника

Семенов В. В., Дзігора М. С. До питання боротьби з кіберзлочинністю в Україні

Середа К. О. Обставини, що зумовлюють складність гіпотез норм кримінального процесуального інституту запобіжних заходів

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Клименко К. П. Міжнародне договірне співробітництво держав у боротьбі з малярією у ХХІ ст.

Озернюк Г. В. Міжнародні джерела страхового права країн ЄС

Фальковський А., Майстренко М. Захист права власності на культурні цінності у практиці Європейського Суду з прав людини

РЕЦЕНЗІЇ

Батанов А. В. Рецензия на монографию Д. Я. Гараджаева


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"