Головна

Прикарпатський юридичний вісник №5/2017

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Бедрій М. М. Хронологічні межі історичних типів (підсистем) українського звичаєвого права

Бурдін М. Ю. Католицьке та уніатське землеволодіння в умовах інкорпорації Правобережної України до складу Російської імперії

Завгородній В. А. Інтерпретація поняття «юридична практика» у сучасній теорії права

Макеєва О. М. Ціннісний вимір правової культури в умовах трансформації правової системи

Мухін В. В. Роль індивідуальних правових актів у регулюванні суспільних відносин

Цуркан-Сайфуліна Ю. В. Комунікативні теорії права в поясненні зв’язку влади й права

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Іванцова З. А. Основні етапи розвитку комунального самоврядування у ФРН

Калинюк С. С. Правові позиції Конституційного Суду України та судова практика

Коваленко Р. О. Перспективи вдосконалення законодавства України щодо передвиборної агітації на виборах президента

Нечипорук К. О. Порядок припинення статусу закордонного українця

Рогач О. Я., Паніна Ю. С. Судова практика у сфері забезпечення та захисту прав внутрішньо переміщених осіб в Україні

Сарибаєва Г. М. Конституціоналізація правових основ публічного адміністрування у сфері охорони здоров’я в Україні

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Блажівська Н. Є. «Пропорційність» як підстава обмеження права власності відповідно до практики Європейського суду з прав людини

Бойків І. М. Шлюб та фактичні шлюбні відносини в Україні: порівняльно-правовий аспект

Гордієнко А. В. Договір підряду на капітальне будівництво як інвестиційний договір

Деревянко Б. В., Смолин Г. В., Туркот О. А. Окремі шляхи боротьби з порушеннями у сфері публічних закупівель

Клюєва Є. М., Панасевич В. Є. Організаційно-правові засади діяльності крюїнгових компаній в Україні

Марунич Г. І. Призначення та проведення експертизи у цивільній справі в контексті проблем затягування цивільного процесу

Мікуло К. Є. Зловживання процесуальними правами в корпоративних спорах

Павлова Ю. С. Окремі аспекти допустимості електронних доказів у цивільному процесуальному законодавстві України

Панін В. С. До проблеми укладення в мережі Інтернет цивільно-правових договорів, що потребують нотаріального посвідчення чи державної реєстрації

Рябченко Ю. Ю. Захист судом процесуальних прав матеріально заінтересованих учасників цивільного процесу: питання вдосконалення

Ступницький К. В. Договір як підстава виникнення правовідносин зберігання речей, що є предметом спору

Трагнюк Р. Р. Участь прокурора у виконавчому провадженні

Устінова-Бойченко Г. М., Войчук Т. В., Бусакевич А. В. Упровадження правового регулювання медіації під час вирішення цивільно-правових спорів

Шуст Н. Б., Ярошенко Т. С., Яценко А. В. Теоретико-правові питання кібербезпеки у сфері інтернету та її стану в Україні, способи захисту від кіберзлочинів

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Боєва О. С. Щодо захисту трудових прав Конституційним Судом України

Бородкін М. В. Підстави виникнення правовідносин із недержавного пенсійного забезпечення

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Бондар В. В. Вплив концепції екологічного громадянства на формування стандартів захисту навколишнього природного середовища в ЄС

Заплітна І. А. Щодо проблеми визначення правової природи невитребуваних земельних часток (паїв)

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Городецька І. А. До питання структури адміністративних правовідносин у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу в Україні

Діордіца І. В. Поняття та зміст кібернетичної деонтології

Іванов Ф. О. Теоретико-правові підходи до визначення адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та охорони природних ресурсів

Максіменцева Н. О. Методологічно-правові підходи щодо систематизації адміністративних засобів удосконалення державного управління в галузі використання, відтворення та охорони надр в Україні

Манжула А. А. Основні правові аспекти відповідальності науково-дослідних установ

Панова Н. С. Державний службовець і публічний службовець: понятійно-правова характеристика

Пахомова А. О. Організаційно-правові засади державного управління науковою діяльністю в аграрній сфері України

Пєтков С. В. Кодифікація як кінцева мета реформування системи законодавства

Савчук О. В. Засади реалізації державної політики щодо трудової міграції

Стасюк О. Л. Сутність адміністративно-правового забезпечення реалізації правозахисної функції української держави

Фещук В. В. Правовий статус агентів валютного контролю

Чорна Т. В. Проблемні питання уточнення податкової звітності під час реалізації податкового обов’язку з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Юровська В. В. Система методів адміністративного права: визначення мети, компонентів і структури

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Гужва О. І., Царюк С. В. Актуальні питання перебування жінки з дитиною у дільниці соціальної реабілітації

Драган О. В. Спеціальна конфіскація: питання теорії та судової практики

Михайленко Д. Г. Критерії диференціації правового регулювання протидії корупції в публічній та приватній сферах у законодавстві України

Мокляк C. В. Родовий та видовий об’єкти злочину, передбаченого ст. 307 Кримінального кодексу України

Сотула О. С. Об’єкт у системі злочинів проти життя людини

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Єфімов М. М. До питання проведення пред’явлення для впізнання при розслідуванні злочинів проти моральності

Фоміна Т. Г. Екстрадиційний арешт: правова регламентація та практика застосування

Шапутько С. В. Класифікація повноважень слідчого судді під час розгляду клопотань про надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій, що обмежують конституційні права та свободи громадян

Шульга Н. В. Допустимість відомостей, отриманих за результатами відеоконференції

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Гуйван П. Д. До питання про визначеність судового правозастосування

Єфіменко Ю. О. Статус капітана морського судна у докласичному міжнародному морському праві

Краснікова О. В., Самкова М. С. Вплив міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів (правила ІНКОТЕРМС) на сучасну практику перевезення вантажів

Шевчук О. О. Договірні механізми захисту персональних даних у Європейському Союзі

РЕЦЕНЗІЇ

Карабін Т. О. Рецензія на монографію Ю. О. Легези «Публічне управління у сфері використання
природних ресурсів: адміністративно-правові засади»


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"