Головна

Прикарпатський юридичний вісник №1-2/2017

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Гуцул В. В. Нормативно-правове регулювання правової освіти населення

Дергунова О. І. Сутність та зміст поняття психологічного типу праворозуміння

Дубинський І. Ю. Концептуальні підходи до типологізації держави та її функцій

Копиленко П. О. Філософсько-правова проблематика правових стратегій

Мичка В. І. Роль органів прокуратури на досудових стадіях кримінального судочинства в добу Української революції (1917–1921)

Невядовський В. О. До проблеми визначення поняття та особливостей державного контролю у галузі зв’язку

Нестор Н. В. Щодо визначення поняття та змісту судової влади: теоретичні аспекти

Панченко О. Г. Суспільна небезпека як фундаментальна категорія теорії злочину у концептуальних положеннях теорії держави і права

Савицький Я. Ф. Термінологічні та сутнісні характеристики окремих термінів, які синонімічно використовуються до категорії «апеляційний господарський суд»

Сич В. І. Право на здоров’я у концептуальних положеннях теорії держави і права

Сорока М. Проблематика захисту честі, достоїнства, ділової репутації у концептуальних положеннях теорії держави і права

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Вилков С. В. Щодо визначення правової природи та сутності права на безоплатну правову допомогу в Україні

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Волик Д. С. До проблеми єдності та диференціації правового регулювання праці державних службовців

Митько Я. В. Поняття та елементи правового статусу учасників бойових дій

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Мурихін С. В. Екологічна безпека як родовий об’єкт екологічних злочинів

Шеховцов В. В. Сучасний концепт права власності та його реалізація в фауністичному законодавстві

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бояринцева М. А. Щодо визначення категорії «Європейський адміністративний простір»

Васильєв В. М. Роль контрольно-наглядових проваджень у протидії правопорушенням у сфері підприємницької діяльності

Волкова Л. М. Адміністративно-правовий статус органів та установ правосуддя в Україні

Голопапа Д. І. Співвідношення письмових доказів з електронними та речовими доказами в адміністративному судочинстві

Демідова М. О. Правосуб’єктність як складова правового статусу суб’єктів публічного адміністрування: теоретичний аспект

Золотухіна Л. О. Зміст публічного інтересу як адміністративно-правової категорії

Зубко Г. Ю. Щодо визначення поняття «інфраструктурний ландшафт»

Каращенко А. І. Поняття «адміністративно-правове забезпечення прав і свобод громадян у сфері запобігання та протидії корупції у митних органах України»

Кізь С. М. Уточнення сутності та змісту компетенції спеціалізованої антикорупційної прокуратури
як суб’єкта реалізації державної антикорупційної політики в Україні

Курбатова І. С. Роль органів прокуратури України в координації діяльності правоохоронних органів щодо протидії економічній злочинності

Маліков С. К. Поняття та сутність адміністративних процедур контролю та нагляду у сфері містобудівної діяльності

Могилевська Л. Г. До характеристики принципів діяльності Національної поліції у сфері забезпечення прав і свобод дитини

Мосейко А. Г. Значення інститутів громадянського суспільства в забезпеченні публічного адміністрування у сфері Національної безпеки України

Негієвич І. В. Корупція як негативне суспільне явище

Новоженіна Н. Є. Класифікація форм реалізації державних функцій у контексті положень теорії держави і права

Олефір К. В. Загальна характеритсика та особливості суб’єктів у телекомунікаційній сфері

Пустовіт О. Ю. Трансформація законодавства та повноважень органів державного управління у сфері якості та безпечності харчових продуктів – сучасний етап

Путій М. В. Особливості професійного відбору та прийняття на службу до Корпусу оперативно-раптової дії

Радченко О. М. Бюджет як об’єкт бюджетного процесу

Савченко Т. М. Особливості адміністративної відповідальності осіб за порушення правил полювання та інших вимог щодо ведення мисливського господарства

Ситников О. Ф. Особливості звернення з позовною заявою до адміністративного суду по окремим категоріям публічно-правових спорів

Скріпкін С. В. Методи фінансування та класифікація публічних видатків в галузі охорони здоров’я

Федорчук А. Б. Становлення та розвиток адміністративно-правового регулювання статусу суддів в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Бичін С. О. Рівні, типи запобіжної детективної діяльності, а також механізм її реалізації

Борисов Є. М. Нормативнe забезпечення військово-морської діяльності у історічній доктрині Російської імперії

Васильковский І. І. Поняття, класифікація та характеристика окремих видів кіберзлочинів

Гнатюк В. В. Дотримання законності під час використання негласних штатних працівників підрозділами кримінальної поліції

Джафарзаде Джафар Теймур Огли Поняття та генезис виникнення групового порушення громадського порядку

Доброскок А. Ю. Загальні засади класифікації основних детермінант вандалізму

Загамула В. В. Особливості допиту потерпілого під час розслідування втягнення неповнолітніх у заняття проституцією

Костюк В. В. Причини та умови злочинності у сфері інтелектуальної власності

Куликович А. Ю. Роль потерпілого у створенні криміногенної обстановки

Михайлик О. Г. Деякі питання реалізації оперативними підрозділами заходів спеціально-кримінологічного запобігання насильству в установах виконання покарань

Мірюк Т. М. Методологія дослідження заходів, пов’язаних із ізоляцією неповнолітніх, у вітчизняній кримінально-правовій доктрині

Рогатинська Н. З. Митні органи в системі забезпечення економічної безпеки

Софіїв С. О. Загальна характеристика інституту примирення у кримінальному праві України

Топчій В. В. Авторське і суміжне права: кримінально-правова охорона

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Єгоров С. О. Окремі аспекти правового регулювання оперативно-розшукової протидії кишеньковим крадіжкам

Шаранич Р. С. Сфера банківського кредитування як об’єкт криміналістичного дослідження

Янчук А. М. Використання негласних позаштатних працівників підрозділами Національної поліції в рамках конфіденційного співробітництва: нормативні проблеми та шляхи вирішення

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Деркач А. Л. Виникнення конституційних процедур захисту прав людини в зарубіжних країнах

Лопатін С. В. Міжнародно-правові стандарти та досвід європейських країн у сфері правового регулювання безпеки дорожнього руху

Патлачук В. Н. Історія прийняття, кількісні показники та основні положення Конституції Республіки Польща 1921 р.

Яринко Б. В. Зарубіжні моделі контролю за діяльністю арбітражних керуючих


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"